Bendrosios programos – nacionalinio lygmens ugdymo turinį reglamentuojantis dokumentas, padedantis siekti Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme nustatytų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo tikslų.Bendrosiose programose apibrėžiami siektini ugdymosi rezultatai, nusakomos mokymo ir mokymosi turinio apimtys, detalizuojami ugdymo rezultatų pasiekimų lygių požymiai.

Ugdymo turinys atnaujinamas remiantis švietimo būklės analize. Atnaujinimo tikslas – užtikrinti aukštesnę bendrojo ugdymo kokybę.

Naujausią informaciją apie atnaujinamą ugdymo turinį galite rasti svetaineje www.mokykla2030.lt

Atnaujintos priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosios programos

Tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą

Kaip gali tėvai prisidėti prie atnaujinto ugdymo turinio diegimo?

Bendrųjų ugdymo programų diegimo ataskaita

Mokyklos direktoriaus įsakymas dėl ugdymo turinio atnaujinimo komandos

Atnaujinto ugdymo turinio diegimo Alytaus Senamiesčio pradinėje mokykloje veiksmų ir priemonių planas 2021–2023 m.

Keisti dydį-+=