Projekto Nr. 10-012-P-0001
Projekto trukmė: 2024 m. sausio 31 d. – 2026 m. balandžio 30 d.
Projekto finansavimo suma – 120 020 428,53 Eur.
Tinkamų finansuoti lėšų suma – 120 077 883,61 Eur.

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto „Tūkstantmečio mokyklos II“ tikslas – projekte dalyvaujančiose Lietuvos savivaldybėse sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 36 Lietuvos savivaldybėse (II srautas).

Projekto veiklos:

1) mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;
2) infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;
3) mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;
4) konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;
5) projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto tikslinės grupės – bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla yra projekto partnerė ir įgyvendina 1–3 punkte numatytas veiklas:

 • kuria naują infrastruktūrą, pritaikytą STEAM ugdymui;
 • modernizuoja turimą infrastruktūrą ir pritaiko ją integraciniam ir įtraukiajam ugdymui organizuoti; stiprina mokinių kultūrinės kompetencijos ugdymą kaip integralų ir šiuolaikišką procesą, įvairiais būdais organizuojamą ne tik mokyklos erdvėse;
 • įgyvendina ilgalaikes mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų profesinio tobulėjimo programas.

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

Siekiami rezultatai

 • Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 • Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 • Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;
 • Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
 • Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.
 • Padidėjęs specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių vaikų, išskyrus gabiuosius, dalyvaujančių neformaliajame vaikų švietime, dalis (proc.)
 • Padidėjusi STEAM ekosistemos tinklaveikoje dalyvaujančių mokyklų dalis (proc.).
 • Parengtos ir įgyvendintos su kultūros srities specialistais ilgalaikės, integruotos į formalųjį ugdymą kultūrinės programos.
 • Padidėjęs fenomenais ir problemomis grįsto ugdymo metodiką taikančių mokytojų skaičius.

 2024 m. vasario 8 d. Alytaus miesto savivaldybės vadovams ir švietimo bendruomenei pristatyta Tūkstantmečio mokyklų programa – į šios programos II etapo srautą kartu su Alytaus Putinų ir Jotvingių gimnazijomis, Likiškėlių ir „Volungės“ progimnazijomis pateko ir Senamiesčio pradinė mokykla. Šioms mokykloms bus skirta daugiau nei 2,5 mln. Eur. Didžioji šios sumos dalis – 70 proc. bus skirta mokyklų infrastruktūrai atnaujinti, o likusioji – mokytojų kvalifikacijai kelti.

Susirinkusiuosius į renginį pasveikino Alytaus miesto savivaldybės vicemerė Jurgita Šukevičienė, Tūkstantmečio mokyklų programos tikslus ir jos turinį pristatė „Tūkstantmečio mokyklų“ įtraukiojo ugdymo srities ekspertė Lina Garbenčiūtė. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Kuckailienė kalbėjo apie Alytaus miesto savivaldybės pažangos planą. Tūkstantmečio mokyklų programos vizija yra susijusi su tuo, jog kiekvienas Lietuvos vaikas turi mokytis šiuolaikiškoje ir atviroje mokykloje, o jos tikslas – mažinti mokinių pasiekimų atotrūkius ir sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas kiekvienoje savivaldybėje.

Įgyvendinant Tūkstantmečio mokyklų programą Alytaus mieste bus siekiama sumažinti mokinių mokymosi pasiekimų atotrūkį, sudarant lygiavertes ugdymosi sąlygas. Planuojama mokyklų erdves pritaikyti pagal universalaus dizaino principus, jose įkurti ramybės kampelius, sensorinius kambarius. Dviejų įstaigų pirmuose aukštuose užtikrinti fizinį prieinamumą į kabinetus ir kitą edukacinę aplinką. Mokyklose taip pat ketinama atnaujinti 4 švietimo pagalbos specialistų kabinetus, įsigyti universalaus dizaino principus atitinkančią įrangą, baldus, įrengti ar renovuoti 2 vidinius kiemelius, 4 renginių sales, menų studiją. Tikimasi, kad įgyvendinus „Tūkstantmečio mokyklų“ programą, patobulės pedagoginių darbuotojų kultūrinio ugdymo profesinė kompetencija, sustiprės mokytojų, mokyklų tarpinstitucinis bendradarbiavimas, išaugs neformaliojo ugdymo būrelius lankančių mokinių skaičius, pagerės socialinė ir emocinė mokinių savijauta, patobulės kultūrinė mokinių kompetencija.

Alytaus miesto savivaldybės informacija

Keisti dydį-+=