Mokyklos Vaiko gerovės komisija rūpinasi vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(-si) pasiekimus ir pažangą, atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Vaiko gerovės komisijos sudėtis

Vardas, pavardėPareigosKontaktai
Violeta MikalauskienėDirektoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkėvioleta.mikalauskiene@senamiestukas.lt
Asta GudaitienėPradinių klasių mokytoja, komisijos sekretorėasta.gudaitiene@senamiestukas.lt
Inga AlbutavičienėSocialinė pedagogė, narė inga.albutaviciene@senamiestukas.lt
Inga Taraškevičiūtė KimontienėSpecialioji pedagogė, narėinga.kimontiene@senamiestukas.lt
Virginija KamandulėPsichologė, narėvirginija.kamandule@senamiestukas.lt
Virginija AleškevičienėPradinių klasių mokytoja, narėvirginija.aleskeviciene@senamiestukas.lt
Loreta PileckienėLogopedė, narėloreta.pileckiene@senamiestukas.lt

Švietimo pagalbos teikimo tvarkos aprašas

Smurto, patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Mokyklos reagavimo į smurtą, patyčias schema

Poveikio priemonių aprašas netinkamai besielgiantiems mokiniams

Keisti dydį-+=