Erasmus+ KA1 ir KA2 programų projektai: „Pasaulis — mano klasė“, „Visi mes turime galių”,„Steam Education: Advancing Learning Through Innovation and Collaboration“

„Fiziniam aktyvumui palankios aplinkos plėtra Senamiesčio pradinėje mokykloje“

Švietimo, mokslo sporto ministerijos Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektas skirtas bendruomeniškai ir aktyvų gyvenimo būdą skatinančioms veikloms, sporto renginiams, akcijoms organizuoti bei lauko žaidimų aikštelei įrengti ir sporto inventoriui atnaujinti. Alytaus Senamiesčio mokyklai skirta 13 147 eurų.

„Bendradarbiavimas kuriant sveikas ir saugias aplinkas 2021-2022“

Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su Alytaus miesto savivaldybės administracija, Dzūkijos mokykla ir Lenkijos Gižycko pavieto administracija. Tikslas – užtikrinti kokybiškas ugdymo sąlygas nuotolinio mokymosi būdu socialiai pažeidžiamų grupių vaikams. Projekto vertė 26 029 eurai.

„Demokratinio ugdymo principais grįstų praktikų įdiegimas Lietuvoje 2020-2022“

Projekto veiklomis siekiama diegti demokratinio ugdymo praktikas, kurios per praktinę kasdienę veiklą mokykloje mokinius mokytų pilietinio ugdymo, leidžiančio mokiniams pajusti, kas yra realus kad ir mažų sprendimų priėmimas, darantis įtaką bendruomenės gyvenimui. Partneriai: Demokratinė mokykla, Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokykla, Vilniaus „Ateities“ mokykla.

„Mokyklos odisėja“

VšĮ ,,Švietimo nuotykiai

Demokratinio bei įtraukiojo ugdymo plėtra mokykloje. Savanorystės, bendruomeniškumo ir lyderystės puoselėjimo kultūros ugdymas.

„Senamiestukai knygų pasaulyje“

Projekto veiklos skirtos skaitymo skatinimui ir kūrybiškumo ugdymui pasitelkiant šiuolaikiškas formas plėtoti turiningą vaikų laisvalaikį, tenkinti pažinimo, lavinimosi bei saviraiškos poreikius. Projekto vertė 4000 eurų.

„Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“

Projekto tikslas padėti ekspertų grupei rengiant   rekomendacijas savivaldybėms ir mokykloms sėkmingai įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį. Ekspertų grupė kartu su projekto dalyviais rengsis dirbtuvėms, kuriose bus modeliuojami skirtingi pasirengimo atnaujinto ugdymo turinio diegimo sprendimai. Parengus ugdymo turinio atnaujinimo sisteminį modelį bus vykdoma sklaida.

„Informatika pradiniame ugdyme“

Projekte dalyvaujančios mokyklos kuria ir išbando informatikos mokomąją medžiagą, dalyvauja projekto veiklose ir mokymuose, dalijasi gerąja patirtimi su savo ir kitų mokyklų mokytojais.

„Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė 2021“

Projekto tikslas — įtvirtinti kokybės siekimo ciklą, tobulinant švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) veiklą. Projekto uždavinys: tobulinti ir plėtoti neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos vertinimo sistemą. 

„Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“

Projekto tikslas įrengti mokykloje 4 saugias belaides zonas, sukurti belaidžio interneto stebėsenos, valdymo ir autorizavimo sistemas.

„Join the game if you trust your intelligence 2020-2021“

Bendradarbiaujant ugdymo procese taikomi intelektiniai žaidimai.

„From culture to culture 2020-2021“

Bendradarbiaujama su Italijos, Nyderlandų, Turkijos, Rumunijos, Portugalijos, Moldovos, Lenkijos ugdymo įstaigomis, mokiniai susipažįsta su kitų šalių kultūromis, mokosi įžvelgti panašumus bei skirtumus, ugdoma tolerancija ir pagarba kitoms kultūroms. 

„Bookmarks Exchange 2020-2021“

Knygų skirtukų kūrybos ir mainų programa

„Išauginta Europos Sąjungoje 2020-2021“

Pažintinės žuvininkystės programa skirta supažindinti su akvakultūros ar žuvivaisos ūkiuose veisiamomis ir auginamomis žuvų rūšimis, jų veisimo technologijomis ir akvakultūros produktais.

„Augink, rūpinkis, mylėk 2020-2021“

Šviečiamosios gyvulininkystės projektas skirtas skatinti vaikų ir jaunimo susidomėjimą gyvulininkyste, supažindinti su gyvulininkystės rūšimis.

Tarptautinis projektas ,,Laimingas vanduo 2020-2021“

Skirtas ugdyti pilietišką, aktyvią, atvirą ir draugišką gamtai asmenybę. 

,,Lyderių laikas 3“

Projekto veiklomis siekiama stiprinti nuolat besimokančios mokyklos bendruomenės bruožus, tobulinti įstaigos vadybos praktiką bei besimokančiųjų ugdymosi kokybę. Mokykla bendradarbiaudama su kitomis Alytaus miesto švietimo įstaigomis tobulins Mokymo(si) mokytis kompetencijos ugdymą.

,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas — didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys — modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Mokykla aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

,,Sveikatiada“

Ilgalaikė sveikos gyvensenos ugdymo programa, kuri suteikia vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą. Organizuojami vaikams įdomūs ir patrauklūs renginiai, kurių metu mokiniai plečia savo žinias ir supratimą sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo srityse. Veiklose dalyvauja ne vien moksleiviai, bet ir mokytojai, mokyklos darbuotojai ir tėvai.

,,Vertybėmis paremta lyderystė Alytaus Senamiesčio pradinėje mokykloje 2016-2018“

Mokykla kartu su partneriais Alytaus Šaltinių pagrindine mokykla, Alytaus „Vilties“ mokykla-darželiu, Alytaus „Drevinuko“ mokykla-darželiu, Alytaus „Sakalėlio“ pradine mokykla ir bendradarbiaudamos su penkiomis Ekseterio (Exeter, Didžioji Britanija) mokyklomis įgyvendina Erasmus+ programos projektą  „Inovatyvios, vertybėmis grįstos mokyklos kultūros įtvirtinimas“ („Embedding an innovative values led school culture“).

Projekto tikslas — ištirti mokyklų vertybes, pagrindines vadovavimo problemas, mokykloje egzistuojančias atskirties problemas ir jų įtaką, skatinti mokyklas, projekto partneres, diskutuoti, mokytis, dalintis gerąją patirtimi ir praktika tarpusavyje. Įgyvendinant projektą vyks seminarai, mokymai, vizitai į partnerines mokyklas, Alytaus miesto mokyklų partnerių bendri renginiai, vykdoma gerosios patirties sklaida, bus sukurta projekto idėją reprezentuojanti vaizdo medžiaga.

Projekto trukmė — 24 mėn. Projektas finansuojamas ES lėšomis.

,,Vaisių vartojimo skatinimo programa

Mokykloje įgyvendinama Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto finansuojama Vaisių vartojimo skatinimo programa. Programos tikslas — įdiegti vaikams supratimą apie vaisių ir daržovių vartojimo teigiamą poveikį sveikatai, padidinti vaisių ir daržovių dalį vaikų mityboje jų mitybos įpročių formavimosi etape. Pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduojama vaisių ir daržovių dienos norma vienam asmeniui yra 400 g., tačiau dauguma vaikų vaisių bei daržovių vartoja mažiau.

Tyrimai rodo, kad sveikatai palankios mitybos įpročiai susiformuoja vaikystėje, todėl būtent ikimokyklinio amžiaus vaikams bei pradinių klasių mokiniams.

Mokykloje 3 kartus per savaitę nemokamai dalinami vaisiai ir daržovės. Vaikui skiriama viena porcija per dieną. Porciją sudaro vienas iš produktų — morka, obuolys, kriaušė arba obuolių bei kitų vaisių sultys.

Paramos programa ,,Pienas vaikams

Mokykla dalyvauja Pieno produktų vartojimo vaikų ir švietimo įstaigose paramos programoje „Pienas vaikams“ . Programa parengta siekiant pagerinti vaikų ir moksleivių mitybą, ugdyti pieno produktų vartojimo įpročius, skatinti pieno produktų vartojimą, sumažinti disbalansą pieno produktų rinkoje. Programa finansuojama iš dviejų šaltinių: Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Programos „Pienas vaikams” pieno gaminių vaikai gauna vieną porciją per dieną, kurią sudaro vienas iš pasirinktų produktų (pienas, sūrelis, jogurtas, varškė).

Tarptautinė programa ,,Zipio draugai

Priešmokyklinio ugdymo grupėje kiekvienais mokslo metais įgyvendinama tarptautinė programa ,,Zipio draugai . Programa „Zipio draugai“ moko įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis, bet ir patiems netapti priekabiautojais.

Programa ,,Antras žingsnis

Mokykloje įgyvendinama programa „Antras Žingsnis“. Tai  socialinius emocinius įgūdžius lavinanti bei smurto prevencijos programa. Bendrąja prasme — socialiniai emociniai įgūdžiai leidžia vaikams būti sėkmingesniems mokykloje, moko juos įsitraukti į saugios bei pagarbios mokyklinės aplinkos kūrimą. Socialinių, emocinių įgūdžių turėjimas leidžia išvengti netinkamo elgesio, bendraamžių atstūmimo, impulsyvumo.

Tarptautinis projektas ,,European Christmas Tree Decoration Exchange 2014

Mokykloje veikiantis mažųjų europiečių būrelis glaudžiai bendradarbiauja su Europos turizmo informacijos centro Alytaus skyriumi. 2014 m. įgyvendintas tarptautinis projektas „European Christmas Tree Decoration Exchange 2014”.

,,Miško pasaka 2013“

2013 m. mokykloje įgyvendintas Lietuvos mokytojų APPLE bendrijos fondo finansuotas projektas „Miško pasaka“.

,,Po tūkstantmečio Dzūkiją 2009-2010“

 2009-2010 m. m. mokykloje parengtas ir įgyvendintas pilietinio ir tautinio ugdymo projektas ,,Po tūkstantmečio Dzūkiją .

eTwinning projektai 2008-2014

Sutelkta mokytojų grupė rengia ir įgyvendina eTwinning projektus: 

„Christmas is coming”, „Christmas Cards“ (2014);

„How do you?“ (2009);

„Easter in Lithuania“ (2008).

,,Alytus — žemės delne 2013“

2013 metais įgyvendintas Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos skyriaus finansuotas projektas „Alytus — žemės delne“. Projekte dalyvavo 1000 miesto pradinukų.

,,Specialiųjų poreikių mokinių vertybės ir galimybės, gerinant ugdymo(si) kokybę 2011-2013“

2011-2013 metais įgyvendintas ES finansuotas projektas „Specialiųjų poreikių mokinių vertybės ir galimybės, gerinant ugdymo(si) kokybę“, skirtą specialiųjų poreikių mokinių galimybių didinimui.

Projekto tikslas — teikti papildomą specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų poreikių asmenims. specialiųjų poreikių mokiniams suteiktos kokybiškos papildomos formaliojo ir neformaliojo ugdymo paslaugos. Mokykloje buvo suteikta papildoma pagalba specialiųjų poreikių mokiniams, įsigyta naujų mokymo priemonių, atnaujinta  kompiuterinė įranga specialiojo pedagogo kabinete. Projekto vertė 29,7 tūkst. litų.

,,Švietimo įstaigų administracinio personalo kvalifikacijos, žinių ir gebėjimų didinimas 2011-2012“

2010-2012 metais mokyklos administracija ir aptarnaujantis personalas dalyvavo projekte ,,Švietimo įstaigų administracinio personalo kvalifikacijos, žinių ir gebėjimų didinimas . Projekto tikslas — didinti švietimo įstaigų administracinio personalo darbuotojų kvalifikacijos, žinių bei gebėjimų lygį.

,,Bendrojo lavinimo mokyklų įsivertinimo instrumentų kūrimas ir diegimas 2009-2012“

2009–2012 metais direktoriaus pavaduotoja ugdymui dalyvavo Europos Sąjungos finansuojame projekte „Bendrojo lavinimo mokyklų įsivertinimo instrumentų kūrimas ir diegimas“.

Jo tikslas — tobulinti bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir vertinimo sistemą, siekiant užtikrinti bendrojo lavinimo mokyklų teikiamų švietimo paslaugų kokybę. Projekto dalyviai, vadovaujami Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros, parengė leidinius:


„Žingsniai link veiksmingo planavimo“ Švietimo veiklos planavimo rekomendacijos, Vilnius, 2010 m.;
„Plano įgyvendinimo sėkmės rodikliai“ Švietimo veiklos planavimo rekomendacijos 2, Vilnius, 2012 m.

,,Pradinių klasių ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikymas IKT ir inovatyvaus mokymo(si) metodų tobulinimas 2008-2012“

2008-2012 m. vyko ES finansuojamas projektas ,,Pradinių klasių ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikymas IKT ir inovatyvaus mokymo(si) metodų tobulinimas . Pagrindinis projekto tikslas — modernizuoti šalies pradinį ugdymą, diegiant inovatyvius mokymo metodus ir IKT. Mokyklos mokytojai tobulino inovatyvių mokymo metodų taikymo kompetenciją, mokykla įsigijo IKT technikos.

Keisti dydį-+=