Mokyklos mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos ir mokinių priėmimo į mokyklą tvarkos  aprašas

2022—2023 mokslo metams komplektuojamos trys pirmos klasės, dvi priešmokyklinio ugdymo grupės.

Mokiniai į mokyklą priimami

• Tėvams (globėjams ar rūpintojams) pateikus prašymą, sveikatos raidos istoriją, vaiko gimimo liudijimo kopiją. Specialiųjų poreikių vaikai priimami į bendrojo ugdymo klases pateikus Pedagoginės psichologinės tarnybos išvadą apie vaiko raidos sutrikimus.

• Pirmumo teise priimami vaikai, gyvenantys savivaldybės priskirtoje mokyklai teritorijoje, mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupę lankę vaikai, vaikai iš daugiavaikių šeimų, našlaičiai, tėvų invalidų vaikai, vaikai, kurių seserys ir broliai mokosi mokykloje.

• Kai yra laisvų vietų, vaikai į mokyklą priimami iš viso Alytaus miesto ir rajono.

• Mokykla su mokinių tėvais pasirašo sutartį dėl vaiko mokymosi pagal pradinio ugdymo arba priešmokyklinio ugdymo programą.

• Mokiniai, atvykę ar grįžę iš užsienio, neturintys mokymosi pasiekimų ar išsilavinimo dokumentų, priimami mokyklos direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai patikrinus ir nustačius žinių lygį.

Mokinių perėjimas į kitą mokyklą

• Mokyklos direktoriui ir mokinio tėvams (globėjams ar rūpintojams) susitarus mokinys gali pereiti į kitą mokyklą.

• Mokiniui norint pereiti į kitą mokyklą, direktoriui pateikiamas tėvų (globėjų ar rūpintojų) prašymas dėl mokinio išbraukimo iš mokyklos mokinių sąrašo; apie mokinio perėjimą į kitą miestą ar rajoną informuojama Alytaus miesto savivaldybė.

• Mokinio išvykimo su tėvais ar kitais teisėtais atstovais gyventi į užsienį faktą nustato mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.

Jeigu mokykla dėl objektyvių priežasčių negali užtikrinti mokiniui, turinčiam mokymosi sunkumų, psichologinės, specialiosios pedagoginės ar socialinės pedagoginės pagalbos tai suderinusi su jo tėvais (globėjais ar rūpintojais), Pedagogine psichologine bei Vaiko teisių apsaugos skyriumi, siūlo jam mokytis kitoje mokykloje.