Mokyklos mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos ir mokinių priėmimo į mokyklą tvarkos  aprašas

2023—2024 mokslo metams bus komplektuojamos trys pirmos klasės, dvi priešmokyklinio ugdymo grupės.

Prašymus pateikti galite mokykloje ar elektroniniu paštu mokykla@senamiestukas.lt . Prie prašymo būtina pridėti asmens dokumento kopiją.

Prašymai į priešmokyklinę ugdymo grupę priimami iki balandžio 30 d. Priėmimo komisija dirbs gegužės 2-4 d.   Asmenys, pateikę prašymus dėl priėmimo mokytis, apie vaiko patekimą/ nepatekimą į priešmokyklinę ugdymo grupę mokyklą bus informuoti iki 2023 m. gegužės 4 d.

Prašymai į 1-4 klases priimami iki 2023 m. gegužės 31 d. Priėmimo komisija dirbs 2023 m. birželio 1-5 d. Asmenys, pateikę prašymus dėl priėmimo mokytis, apie vaiko patekimą/ nepatekimą į mokyklą bus informuoti iki 2023 m. birželio 3 d.

Mokiniai į mokyklą priimami

• Tėvams (globėjams ar rūpintojams) pateikus prašymą, sveikatos raidos istoriją, vaiko gimimo liudijimo kopiją. Specialiųjų poreikių vaikai priimami į bendrojo ugdymo klases, pateikus Pedagoginės psichologinės tarnybos išvadą apie vaiko raidos sutrikimus.

• Pirmumo teise priimami vaikai pagal Mokyklos mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos ir mokinių priėmimo į mokyklą tvarkos aprašo nuostatas.

• Mokykla su mokinių tėvais pasirašo sutartį dėl vaiko mokymosi pagal pradinio ugdymo arba priešmokyklinio ugdymo programą.

• Mokiniai, atvykę ar grįžę iš užsienio, neturintys mokymosi pasiekimų ar išsilavinimo dokumentų, priimami mokyklos direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai patikrinus ir nustačius žinių lygį.

Mokinių perėjimas į kitą mokyklą

• Mokyklos direktoriui ir mokinio tėvams (globėjams ar rūpintojams) susitarus mokinys gali pereiti į kitą mokyklą.

• Mokiniui norint pereiti į kitą mokyklą, direktoriui pateikiamas tėvų (globėjų ar rūpintojų) prašymas dėl mokinio išbraukimo iš mokyklos mokinių sąrašo; apie mokinio perėjimą į kitą miestą ar rajoną informuojama Alytaus miesto savivaldybė.

• Mokinio išvykimo su tėvais ar kitais teisėtais atstovais gyventi į užsienį faktą nustato mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.

Jeigu mokykla dėl objektyvių priežasčių negali užtikrinti mokiniui, turinčiam mokymosi sunkumų, psichologinės, specialiosios pedagoginės ar socialinės pedagoginės pagalbos tai suderinusi su jo tėvais (globėjais ar rūpintojais), Pedagogine psichologine bei Vaiko teisių apsaugos skyriumi, siūlo jam mokytis kitoje mokykloje.