Tęsiant Europos sąjungos lėšomis remiamo Erasmus+ KA1 programos projekto  „Pasaulis – mano klasė“ veiklas mokyklos komanda: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Mikalauskienė, anglų kalbos mokytoja Agnė Savastė ir pradinių klasių mokytoja Aušra Gudaitienė, 2022 m. balandžio 24–29 dienomis lankėsi Maltos  Zabaro St Margaret B College pradinėje mokykloje.

Susitikimuose su Maltos pedagogais buvo aptariama mokyklos patirtis organizuojant mokiniams projektines veiklas pasitelkiant artimiausios aplinkos resursus, apie kūrybines tiriamąsias veiklas. Darbo stebėsenos metu buvo kalbama apie informacinių technologijų panaudojimą tarpinstitucinėse ir tarptautinėse praktinėse veiklose, Covid-19 pandemijos laikotarpio sėkmingas patirtis ir jų tęstinumą. St. Margaret B pradinėje mokykloje mobilume dalyvaujantys pedagogai stebėdami pamokas, socialinių įgūdžių ugdymo veiklas domėjosi tarpdalykine integracija, teminio mokymo kryptimis, mokomosios medžiagos parinkimo ir siejimo su praktine veikla aspektais. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Mikalauskienė  diskusijose su mokyklos direktoriumi Charlot Cassar domėjosi mokyklos veiklos strateginėmis kryptimis, prioritetais, aptarė, kokie organizaciniai vadybiniai sprendimai turėjo didžiausią poveikį mokinių asmeninės pažangos ir kompetencijų ūgčiai.

Šios mokyklos filosofijos ašis – gera vaiko savijauta mokykloje. Direktoriaus teigimu, kai vaikas ramus, laimingas ir patenkintas, tuomet galimas kokybiškas mokymasis ir ugdymasis. Mokyklos komanda vizito metu pastebėjo Maltos mokyklos bendruomenės gerąsias patirtis ir veiklas siekiant sklandaus bendradarbiavimo su mokinio šeima, kuriant vaikų tarpusavio santykius, ugdant socialinę kompetenciją. Didelis dėmesys mokykloje yra skiriamas vaikų saviraiškai, meniniam ugdymui. Jis stiprinamas ir plėtojamas per projektines veiklas, įgyvendinant ES projektus. Įdomūs susitikimai, pokalbiai apie mokyklos veiklos kryptis, vadybinę filosofiją, susitikimai su mokytojais ir veiklų stebėsena – kelias apmąstymui ir tobulėjimui.

Keisti dydį-+=