Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla skelbia atranką specialiojo pedagogo pareigybei (0,75 pareigybės) užimti pagal neterminuotą darbo sutartį nuo 2023 m. sausio 2 d. 

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, atsižvelgiant į kvalifikaciją bei pedagoginį darbo stažą (pastoviosios dalies koeficientas nuo 8,71 iki 11,39).

Darbo pobūdis: atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą bendrosioms ugdymo programoms bei įvertina mokinio pažangą; bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko; padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymo ypatumus; šviečia mokyklos bendruomenę aktualiais specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.

Reikalavimai pretendentams:

1.   aukštasis išsilavinimas ir specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija;

2.   gebėjimas atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygio ir jų atitikimo bendrojo ugdymo programoms bei specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymas, pažangos įvertinimas;

3.   specialiųjų poreikių mokinių ugdymo metodų išmanymas, gebėjimas juos taikyti padedant specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti mokomąją medžiagą ir lavinant jų sutrikusias funkcijas;

4.   gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, švietimo pagalbos specialistais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1.   prašymą leisti dalyvauti atrankoje ( 1 priedas);

2.   asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3.   išsilavinimą ir kvalifikacinę kategoriją patvirtinančias dokumentų kopijas;

4.   gyvenimo aprašymą.

Pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Dokumentai priimami Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos raštinėje (Alytus, Birutės g. 26) iki gruodžio 21 d. nuo 8.00 iki 16.00 val. Dokumentus galima pateikti siunčiant juos elektroniniu paštu mokykla@senamiestukas.lt su nuoroda „Specialiojo pedagogo atrankai“. Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną, sutikrinami su kopijomis ir grąžinami.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus informuojami asmeniškai iki 2022 m. gruodžio 22 d. 10.00 val. Konkretus pokalbio laikas su pakviestais pretendentais bus suderintas asmeniškai.

 Apie atranką, darbo sąlygas galima pasiteirauti tel. +370 679 15521.