Sausio 4 dieną mokyklos mokytojai toliau plėtojo pedagogines kompetencijas, reikalingas dirbti pagal atnaujintas bendrąsias ugdymo programas, dalyvaudami ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Kompetencijomis grįstas atnaujintas ugdymo turinys“ paskutinėje dalyje.

Pagal atnaujintas bendrąsias ugdymo programas dirbsiančiam mokytojui, perteikiant ugdymo turinį, bus svarbu apmąstyti ir suplanuoti veiklas, kurių metu mokiniai ne tik įgis dalykinių žinių, bet ir ugdysis 7 kompetencijas: pažinimo, pilietiškumo, kultūrinę, kūrybiškumo, socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos, komunikavimo bei skaitmeninę. Mokymų metu mokytojai bendradarbiaudami ir konsultuojami Pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas tyrime dalyvaujančių kolegių: Gražinos Zmitrulevičienės, Zitos Belevičienės, Laimos Kuncevičienės ir direktoriaus pavaduotojos ugdymui Violetos Mikalauskienės, nagrinėjo kompetencijų aprašus bei parengė keturių kompetencijų sąvokų žemėlapius, kuriuose atskleidė kompetencijų raiškos sandus, jų tarpusavio ryšius, aptarė kompetencijomis grįsto pamokos planavimo požymius bei nagrinėjo pateiktus tokių pamokų planų pavyzdžius.

Kitas pasirengimo įgyvendinti atnaujintas ugdymo programas žingsnis bus siejamas su praktinių įgūdžių planuoti kompetencijomis grįsto ugdymo pamokas tobulinimu, kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo analizavimu.

Daugiau apie atnaujintas ugdymo programas galite sužinoti Mokykla 2030 svetainėje.

Keisti dydį-+=