Interreg V-A Lietuva-Lenkija bendradarbiavimo programos projekto „Bendradarbiavimas – kuriant inovatyvias ir sveikas aplinkas partneriai spalio 29 dieną susitiko Alytaus kolegijoje. Alytaus Senamiesčio pradinės, Dzūkijos mokyklų ir Gižycko Kunigo kardinolo Stefano Višinskio pagrindinės mokyklos pedagogų komandos dalyvavo mokymuose „Specialistų kompetencijų, reikalingų nuotoliniam mokymui ir bendravimui, ugdymas“. Susitikime projekto partneriai dalinosi patirtimi, sėkmėmis organizuojant nuotolinio ugdymo veiklas. Senamiesčio pradinės mokyklos anglų kalbos vyresnioji mokytoja Agnė Savastė pranešime „Praktiniai nuotolinio ugdymo metodai. Aplinkos ir įrankiai“ pristatė mokinių motyvacijai stiprinti, pažangos ir pasiekimų stebėsenai bei vertinimui nuotoliniame ugdyme taikytas programas. Anglų kalbos mokytoja Dovilė Linauskė pranešime „Mokymosi motyvacijos stiprinimas integruojant eTwinning projektines veiklas“ dalinosi sėkmingomis patirtimis, kaip projektinė veikla padėjo stiprinti mokinių dalykinius gebėjimus, įtraukti mažiau motyvuotus ar turinčius mokymosi sunkumų mokinius. Gižycko rajono atstovai, Kunigo kardinolo Stefano Višinskio pagrindinės mokyklos pedagogai nuotolinio ugdymo patirtis pristatė pranešime „Mokykla per nuorodas“. Mokytojai kalbėjo apie nuotolinio ugdymo platformas, mokinių įsivertinimui ir refleksijai naudotas programėles, pristatė popamokines veiklas, kuriose dalyvavo visa mokyklos bendruomenė. Dzūkijos mokyklos atstovės lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Renata Dudzinskienė ir anglų kalbos mokytoja metodininkė Vilija Šapokienė pranešime „Nuotolinio mokymo(si) detektyvai Alytaus Dzūkijos mokykloje“ pristatė mokyklos bendruomenės įveiktus labirintus ir įgytas kompetencijas užtikrinant visų mokinių poreikių tenkinimą.

Mokymų dalyviai diskutavo apie pristatytų programų tinkamumą bei pritaikymą įvairaus amžiaus, specialiųjų poreikių mokiniams. Apibendrinę įgytas patirtis, nuotolinio mokymo(si) organizavimo sėkmes susitikimo dalyviai apsilankė Alytaus kolegijoje atidarytame STEAM atviros prieigos centre.

Keisti dydį-+=