„Erasmus+“ KA1  Mobilumo mokymuisi projektas    „Pasaulis –mano klasė“

     Mokyklos pedagogai lankydamiesi kursuose ir šešėliuodami pažangių  Islandijos, Estijos, Ispanijos mokyklų veiklas, įgis praktinės patirties, kaip kokybiškai įgyvendinti kontekstualaus ugdymo principus mokykloje. Senamiesčio pradinėje mokykloje 2021–2023 m. stažuosis Graikijos ir Ispanijos mokyklų bendruomenių atstovai.

Projekto vertė 24 019 eurų.

 

 „Fiziniam aktyvumui palankios aplinkos plėtra Senamiesčio pradinėje mokykloje“

    Švietimo, mokslo sporto ministerijos  Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektas skirtas  bendruomeniškai ir aktyvų  gyvenimo būdą skatinančioms veikloms, sporto renginiams, akcijoms organizuoti bei lauko žaidimų aikštelei įrengti ir sporto inventoriui atnaujinti. Alytaus Senamiesčio mokyklai skirta 13 147 eurų.

 

 

  „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“

    Projekto tikslas padėti ekspertų grupei rengiant    rekomendacijas savivaldybėms ir mokykloms sėkmingai įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį. Ekspertų grupė kartu su projekto dalyviais rengsis dirbtuvėms, kuriose bus modeliuojami skirtingi pasirengimo atnaujinto ugdymo turinio diegimo sprendimai.  Parengus ugdymo turinio atnaujinimo sisteminį modelį bus vykdoma sklaida.

„Informatika pradiniame ugdyme“

    Projekte dalyvaujančios mokyklos kuria ir išbando informatikos mokomąją medžiagą, dalyvauja projekto veiklose ir mokymuose, dalijasi gerąja patirtimi su savo ir kitų mokyklų mokytojais.

„Lyderių laikas 3“

   Projekte siekiama stiprinti nuolat besimokančios mokyklos bendruomenės bruožus, tobulinti įstaigos vadybos praktiką bei besimokančiųjų ugdymosi kokybę.

     Mokykla bebdradarbiaudama su kitomis Alytaus miesto švietimo įstaigomis tobulins Mokymo(si) mokytis kompetencijos ugdymą.

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

     Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Mokykla aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

„Sveikatiada“

     Ilgalaikė sveikos gyvensenos ugdymo programa, kuri suteikia vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą.  Organizuojami vaikams įdomūs ir patrauklūs renginiai, kurių metu mokiniai plečia savo žinias ir supratimą sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo srityse. Veiklose dalyvauja ne vien moksleiviai, bet ir mokytojai, mokyklos darbuotojai ir tėvai.

    Mokykla kartu su partneriais Alytaus Šaltinių pagrindine mokykla, Alytaus „Vilties“ mokykla-darželiu, Alytaus „Drevinuko“ mokykla-darželiu, Alytaus „Sakalėlio“ pradine mokykla ir bendradarbiaudamos su penkiomis Ekseterio (Exeter, Didžioji Britanija) mokyklomis įgyvendina Erasmus+ programos projektą „Inovatyvios, vertybėmis grįstos mokyklos kultūros įtvirtinimas“ („Embedding an innovative values led school culture“).

Projekto tikslas – ištirti mokyklų vertybes, pagrindines vadovavimo problemas, mokykloje egzistuojančias atskirties problemas ir jų įtaką, skatinti mokyklas, projekto partneres, diskutuoti, mokytis, dalintis gerąją patirtimi ir praktika tarpusavyje. Įgyvendinant projektą vyks seminarai, mokymai, vizitai į partnerines mokyklas, Alytaus miesto mokyklų partnerių bendri renginiai, vykdoma gerosios patirties sklaida, bus sukurta projekto idėją reprezentuojanti vaizdo medžiaga.

Projekto trukmė –24 mėn. Projektas finansuojamas ES lėšomis.

 

     Mokykloje įgyvendinama Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto finansuojama Vaisių vartojimo skatinimo programa. Programos tikslas - įdiegti vaikams supratimą apie vaisių ir daržovių vartojimo teigiamą poveikį sveikatai, padidinti vaisių ir daržovių dalį vaikų mityboje jų mitybos įpročių formavimosi etape. Pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduojama vaisių ir daržovių dienos norma vienam asmeniui yra 400 g, tačiau dauguma vaikų vaisių bei daržovių vartoja mažiau.

Tyrimai rodo, kad sveikatai palankios mitybos įpročiai susiformuoja vaikystėje, todėl būtent ikimokyklinio amžiaus vaikams bei pradinių klasių mokiniams.

    Mokykloje 3 kartus per savaitę nemokamai dalinami vaisiai ir daržovės. Vaikui skiriama viena porcija per dieną. Porciją sudaro vienas iš produktų - morka, obuolys, kriaušė arba  obuolių  bei kitų vaisių sultys.

 

 

    Mokykla dalyvauja Pieno produktų vartojimo vaikų ir švietimo įstaigose paramos programoje „Pienas vaikams“. Programa parengta siekiant pagerinti vaikų ir moksleivių mitybą, ugdyti pieno produktų vartojimo įpročius, skatinti pieno produktų vartojimą, sumažinti disbalansą pieno produktų rinkoje. Programa finansuojama iš dviejų šaltinių: Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Programos "Pienas vaikams" pieno gaminių vaikai gauna vieną porciją per dieną, kurią sudaro vienas iš pasirinktų produktų (pienas, sūrelis, jogurtas, varškė).

 

 

    Priešmokyklinio ugdymo grupėje kiekvienais mokslo metais įgyvendinama tarptautinė programa „Zippio draugai“. Programa „Zipio draugai“  moko įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis,  bet ir patiems netapti priekabiautojais.

 

   Mokykloje  įgyvendinama programa „Antras Žingsnis“.  Tai  socialinius emocinius įgūdžius lavinanti bei smurto prevencijos programa. Bendrąja prasme  - socialiniai emociniai įgūdžiai leidžia vaikams būti sėkmingesniems mokykloje, moko juos įsitraukti į saugios bei pagarbios mokyklinės aplinkos kūrimą. Socialinių emocinių įgūdžių turėjimas leidžia išvengti netinkamo elgesio, bendraamžių atstūmimo, impulsyvumo.

 

 

   Mokykloje veikiantis mažųjų europiečių būrelis glaudžiai bendradarbiauja su Europos turizmo informacijos centro Alytaus skyriumi. 2014 m. įgyvendintas tarptautinis projektas „European Christmas Tree Decoration. Exchange 2014”.

 

    2013 m. mokykloje įgyvendintas Lietuvos mokytojų APPLE bendrijos fondo finansuotas projektas „Miško pasaka“.

 

 

    2009-2010 m. m. mokykloje parengtas ir įgyvendintas pilietinio ir tautinio ugdymo projektas „Po tūkstantmečio Dzūkiją“.

 

 

 

   Sutelkta mokytojų grupė rengia ir įgyvendina  eTwinning projektus: 

 „Christmas is coming”, „Christmas Cards“ (2014)

   „How du you?“ (2009),

  „Easter in Lithuania“ (2008).

 

 

 

   2013 metais  įgyvendintas Alytaus miesto savivaldybės  aplinkos apsaugos skyriaus finansuotas projektas „Alytus – žemės delne“. Projekte dalyvavo 1000 miesto pradinukų.

 

 

   2011-2013 metais įgyvendintas  ES finansuotas projektas  „Specialiųjų poreikių mokinių vertybės ir galimybės gerinant ugdymo(si) kokybę“, skirtą specialiųjų  poreikių mokinių galimybių didinimui.

Projekto tikslas - teikti papildomą specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų poreikių asmenims.
specialiųjų poreikių mokiniams suteiktos kokybiškos papildomos formaliojo ir neformaliojo ugdymo paslaugos. Mokykloje buvo suteikta  papildoma pagalba specialiųjų poreikių mokiniams, įsigyta naujų mokymo priemonių, atnaujinta   kompiuterinė įranga specialiojo pedagogo kabinete. Projekto vertė 29,7 tūkst. litų.

 

 

    2010-2012  metasi mokyklos administracija ir aptarnaujantis personalas dalyvavo projekte „Švietimo įstaigų administracinio personalo kvalifikacijos, žinių ir gebėjimų didinimas“. Projekto tikslas – didinti švietimo įstaigų administracinio personalo darbuotojų kvalifikacijos, žinių bei gebėjimų lygį.

 

 

   2009-2012 metais direktoriaus pavaduotoja ugdymui dalyvavo Europos Sąjungos finansuojame projekte „Bendrojo lavinimo mokyklų įsivertinimo instrumentų kūrimas ir diegimas“.

 Jo tikslas – tobulinti bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir vertinimo sistemą, siekiant užtikrinti bendrojo lavinimo mokyklų teikiamų švietimo paslaugų kokybę.  Projekto dalyviai, vadovaujami Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros,  parengė leidinius:

 „Žingsniai link veiksmingo planavimo“ Švietimo veiklos planavimo rekomendacijos, Vilnius, 2010 m.;
 „Plano įgyvendinimo sėkmės rodikliai“ Švietimo veiklos planavimo rekomendacijos 2, Vilnius, 2012 m. 

 

 

    2008-2012 metais vyko ES finansuojamas projektas „Pradinių klasių ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti IKT ir inovatyvius mokymo(si) metodus tobulinimas“.  Pagrindinis projekto tikslas – modernizuoti šalies pradinį ugdymą, diegiant inovatyvius mokymo metodus ir IKT. Mokyklos mokytojai tobulino inovatyvių mokymo metodų taikymo kompetenciją, mokykla įsigijo  IKT  technikos.