Ugdymo proceso organizavimas

Ugdymo procesas organizuojamas pusmečiais.

Pirmas pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio 31 d.

Antras pusmetis: vasario 1 d. – birželio 8 d.

 

 • Mokslo metų trukmė 1–4 klasių mokiniams 35 savaitės.
 • Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d., ugdymo procesas baigiasi birželio 8 d.
 • Kai oro temperatūra yra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, mokiniai gali neiti į mokyklą, šios dienos įskaičiuojamos į mokslo dienų skaičių.
 • Nustatyta, kad oro temperatūrai esant 30°C ar aukštesnei ir mokyklai negalint užtikrinti ugdymo vėsesnėse mokyklos aplinkose,  į mokyklą gali neiti visų klasių mokiniai. Mokiniams, kurie tą dieną į mokyklą ateina, ugdymo procesas organizuojamas mokyklos pasirinktu būdu.
 • Pamokos pradedamos ne anksčiau kaip 8 valandą.
 • Mokiniams skiriamos rudens, kalėdinės, velykinės ir papildomos atostogos.

Mokinių mokymosi krūvis

 • Pirmų klasių mokiniams vadovėlių nešiotis nerekomenduojama.
 • 2 klasių mokiniams gali būti skiriamos iki 30 minučių trukmės namų darbų užduotys lietuvių kalbos, anglų kalbos ir matematikos mokomųjų dalykų.
 • 3–4 klasių mokiniams skiriami namų darbai, kuriems atlikti reikia ne daugiau 1 val. per dieną.
 • Atostogų laikotarpiui namų darbai neskiriami.
 • Namų darbų skyrimą klasėje dirbantys mokytojai derina tarpusavyje.
 • Kontroliniai darbai sudaromi ir vedami mokytojų iniciatyva.  Jų paskirtis – pasitikrinti savo darbo rezultatus, išsiaiškinti pasiekimus bei trūkumus.
 • Mokiniams per dieną gali būti skiriamas ne daugiau kaip vienas kontrolinis darbas. Apie kontrolinį darbą mokinai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę

Atostogos 2020–2021 mokslo metais

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Pamokos prasideda

Rudens atostogos

spalio 26 d.

spalio 30 d.

lapkričio 2 d.

Žiemos (Kalėdų)

gruodžio 22 d.

sausio 5 d.

sausio 6 d.

Pavasario (Velykų)

balandžio 6 d.

balandžio 9 d.

balandžio 12 d.

Žiemos vasario 15 d. vasario 19 d. vasario 22 d.

Vasaros atostogos

birželio 9 d.

rugpjūčio 31 d.

rugsėjo 1 d.

 

Aprūpinimas vadovėliais

 • Visi mokyklos mokiniai bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais aprūpinami nemokamai.
 • Vadovėliai išduodami vieneriems mokslo metams, pirmąją mokslo metų dieną.
 • Vadovėlius mokiniai grąžina klasės mokytojai paskutinę mokslo metų dieną.
 • Išvykstantys iš mokyklos mokiniai privalo grąžinti vadovėlius mokytojai.
 • Moksleiviai privalo atlyginti žalą (pametę ar sugadinę vadovėlį) – nupirkti naują vadovėlį.
 • Pratybomis ir individualiomis mokymo priemonėmis mokinius aprūpina jų tėvai (globėjai).

 


Parsisiųskite 20202021 mokslo metų pradinio ugdymo programos ugdymo planą