Mokykloje veikiančios komisijos

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija.

Vaiko gerovės komisija.

Mokyklos dokumentų ekspertų komisija (atlieka dokumentų vertės ekspertizę ir nagrinėja dokumentų tvarkymo ir apskaitos klausimus). 

Ilgalaikio ir trumpalaikio materialinio turto pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti komisija.

Ilgalaikio ir trumpalaikio materialinio turto ir įsipareigojimų metinei inventorizacijai komisija.

Darbo taryba.

 

Darbo grupės, komandos

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė.              

Mokytojų metodinė grupė. Grupės pirmininkė Zita Belevičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.

Krizių valdymo komanda.