„Erasmus+“ KA1  Mobilumo mokymuisi projektas    „Pasaulis – mano klasė“

     Mokyklos pedagogai lankydamiesi kursuose ir šešėliuodami pažangių  Islandijos, Estijos, Ispanijos mokyklų veiklas, įgis praktinės patirties, kaip kokybiškai įgyvendinti kontekstualaus ugdymo principus mokykloje. Senamiesčio pradinėje mokykloje 2021–2023 m. stažuosis Graikijos ir Ispanijos mokyklų bendruomenių atstovai.

Projekto vertė 24 019 eurų.

 

 „Fiziniam aktyvumui palankios aplinkos plėtra Senamiesčio pradinėje mokykloje“

    Švietimo, mokslo sporto ministerijos  Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektas skirtas  bendruomeniškai ir aktyvų  gyvenimo būdą skatinančioms veikloms, sporto renginiams, akcijoms organizuoti bei lauko žaidimų aikštelei įrengti ir sporto inventoriui atnaujinti. Alytaus Senamiesčio mokyklai skirta 13 147 eurų.

  Bendradarbiavimas kuriant sveikas ir saugias aplinkas“ 20212022

   Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant  su  Alytaus miesto savivaldybės administracija, Dzūkijos  mokykla ir Lenkijos Gižycko pavieto administracija. Tikslas - užtikrinti kokybiškas ugdymo sąlygas nuotolinio mokymosi būdu socialiai pažeidžiamų grupių vaikams. 

 Projekto vertė 26 029 eurai.

    

  „Demokratinio ugdymo principais grįstų praktikų  įdiegimas Lietuvoje“ 20202022

   Projekto veiklomis siekiama diegti demokratinio ugdymo praktikas, kurios per praktinę kasdienę veiklą mokykloje mokinius mokytų pilietinio ugdymo, leidžiančio mokiniams pajusti, kas yra realus kad ir mažų sprendimų priėmimas, darantis įtaką bendruomenės gyvenimui.

 Partneriai:  Demokratinė  mokykla , Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokykla , Vilniaus „Ateities“ mokykla.

VšĮ „Švietimo nuotykiai“

  Mokyklos odisėja“ 

   Demokratinio bei įtraukiojo ugdymo plėtra mokykloje. Savanorystės, bendruomeniškumo ir lyderystės puoselėjimo kultūros ugdymas.

„Senamiestukai knygų pasaulyje“

   Projekto veiklos skirtos skaitymo skatinimui ir kūrybiškumo ugdymui pasitelkiant šiuolaikiškas  formas plėtoti turiningą vaikų laisvalaikį, tenkinti pažinimo, lavinimosi bei saviraiškos poreikius. Projekto vertė 4000 eurų.

 

 

  „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“

    Projekto tikslas padėti ekspertų grupei rengiant    rekomendacijas savivaldybėms ir mokykloms sėkmingai įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį. Ekspertų grupė kartu su projekto dalyviais rengsis dirbtuvėms, kuriose bus modeliuojami skirtingi pasirengimo atnaujinto ugdymo turinio diegimo sprendimai.  Parengus ugdymo turinio atnaujinimo sisteminį modelį bus vykdoma sklaida.

„Informatika pradiniame ugdyme“

    Projekte dalyvaujančios mokyklos kuria ir išbando informatikos mokomąją medžiagą, dalyvauja projekto veiklose ir mokymuose, dalijasi gerąja patirtimi su savo ir kitų mokyklų mokytojais.

 

  Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ 2021

Projekto tikslas – įtvirtinti kokybės siekimo ciklą, tobulinant švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) veiklą. 

Projekto uždavinys: tobulinti ir plėtoti neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos vertinimo sistemą. 

  Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“ 

   Projekto tikslas įrengti mokykloje 4 saugias belaides zonas, sukurti belaidžio interneto stebėsenos, valdymo ir autorizavimo sistemas. 

20202021  

 Join the game if you trust your intelligence 

  Bendradarbiaujant ugdymo procese  taikykomi intelektiniai žaidimai.

From culture to culture 

  Bendradarbiaujama su Italijos, Nyderlandų, Turkijos, Rumunijos, Portugalijos, Moldovos, Lenkijos ugdymo įstagomis.  mokiniai susipažįsta  kitų šalių kultūrų skirtumais, mokosi įžvelgti panašumus, ugdoma tolerancija ir pagarba kitoms kultūroms.

 Bookmarks Exchange

  Knygų skirtukų kūrybos ir mainų programa.

  „Išauginta Europos Sąjungoje“  20202021

  Pažintinės žuvininkystės programa skirta supažindinti su akvakultūros ar žuvivaisos ūkiuose veisiamomis ir auginamomis žuvų rūšimis, jų veisimo technologijomis, akvakultūros produktus.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra 

 Augink, rūpinkis, mylėk” 20202021

   Šviečiamosios gyvulininkystės projektas skirtas skatinti vaikų ir jaunimo susidomėjimą gyvulininkyste, supažindinti su gyvulininkystės rūšimis.  

Nevyriausybinė organizacija “Gyvoji planeta” 

 Tarptautinis projektas Laimingas vanduo” 20202021 

Skirtas ugdyti pilietišką, aktyvią, atvirą ir draugišką gamtai asmenybę.

„Lyderių laikas 3“

   Projekto veiklomis siekiama stiprinti nuolat besimokančios mokyklos bendruomenės bruožus, tobulinti įstaigos vadybos praktiką bei besimokančiųjų ugdymosi kokybę.

     Mokykla bebdradarbiaudama su kitomis Alytaus miesto švietimo įstaigomis tobulins Mokymo(si) mokytis kompetencijos ugdymą.

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Pagal 20142020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

     Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Mokykla aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

„Sveikatiada“

     Ilgalaikė sveikos gyvensenos ugdymo programa, kuri suteikia vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą.  Organizuojami vaikams įdomūs ir patrauklūs renginiai, kurių metu mokiniai plečia savo žinias ir supratimą sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo srityse. Veiklose dalyvauja ne vien moksleiviai, bet ir mokytojai, mokyklos darbuotojai ir tėvai.

    Mokykla kartu su partneriais Alytaus Šaltinių pagrindine mokykla, Alytaus „Vilties“ mokykla-darželiu, Alytaus „Drevinuko“ mokykla-darželiu, Alytaus „Sakalėlio“ pradine mokykla ir bendradarbiaudamos su penkiomis Ekseterio (Exeter, Didžioji Britanija) mokyklomis įgyvendina Erasmus+ programos projektą „Inovatyvios, vertybėmis grįstos mokyklos kultūros įtvirtinimas“ („Embedding an innovative values led school culture“).

Projekto tikslas – ištirti mokyklų vertybes, pagrindines vadovavimo problemas, mokykloje egzistuojančias atskirties problemas ir jų įtaką, skatinti mokyklas, projekto partneres, diskutuoti, mokytis, dalintis gerąją patirtimi ir praktika tarpusavyje. Įgyvendinant projektą vyks seminarai, mokymai, vizitai į partnerines mokyklas, Alytaus miesto mokyklų partnerių bendri renginiai, vykdoma gerosios patirties sklaida, bus sukurta projekto idėją reprezentuojanti vaizdo medžiaga.

Projekto trukmė –24 mėn. Projektas finansuojamas ES lėšomis.

   Mokykloje įgyvendinama Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto finansuojama Vaisių vartojimo skatinimo programa. Programos tikslas - įdiegti vaikams supratimą apie vaisių ir daržovių vartojimo teigiamą poveikį sveikatai, padidinti vaisių ir daržovių dalį vaikų mityboje jų mitybos įpročių formavimosi etape. Pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduojama vaisių ir daržovių dienos norma vienam asmeniui yra 400 g, tačiau dauguma vaikų vaisių bei daržovių vartoja mažiau.

Tyrimai rodo, kad sveikatai palankios mitybos įpročiai susiformuoja vaikystėje, todėl būtent ikimokyklinio amžiaus vaikams bei pradinių klasių mokiniams.

    Mokykloje 3 kartus per savaitę nemokamai dalinami vaisiai ir daržovės. Vaikui skiriama viena porcija per dieną. Porciją sudaro vienas iš produktų - morka, obuolys, kriaušė arba  obuolių  bei kitų vaisių sultys.

 

    Mokykla dalyvauja Pieno produktų vartojimo vaikų ir švietimo įstaigose paramos programoje „Pienas vaikams“. Programa parengta siekiant pagerinti vaikų ir moksleivių mitybą, ugdyti pieno produktų vartojimo įpročius, skatinti pieno produktų vartojimą, sumažinti disbalansą pieno produktų rinkoje. Programa finansuojama iš dviejų šaltinių: Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Programos "Pienas vaikams" pieno gaminių vaikai gauna vieną porciją per dieną, kurią sudaro vienas iš pasirinktų produktų (pienas, sūrelis, jogurtas, varškė).

 

    Priešmokyklinio ugdymo grupėje kiekvienais mokslo metais įgyvendinama tarptautinė programa „Zippio draugai“. Programa „Zipio draugai“  moko įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis,  bet ir patiems netapti priekabiautojais.

   Mokykloje įgyvendinama programa „Antras Žingsnis“.  Tai  socialinius emocinius įgūdžius lavinanti bei smurto prevencijos programa. Bendrąja prasme – socialiniai emociniai įgūdžiai leidžia vaikams būti sėkmingesniems mokykloje, moko juos įsitraukti į saugios bei pagarbios mokyklinės aplinkos kūrimą. Socialinių emocinių įgūdžių turėjimas leidžia išvengti netinkamo elgesio, bendraamžių atstūmimo, impulsyvumo.

   Mokykloje veikiantis mažųjų europiečių būrelis glaudžiai bendradarbiauja su Europos turizmo informacijos centro Alytaus skyriumi. 2014 m. įgyvendintas tarptautinis projektas „European Christmas Tree Decoration. Exchange 2014”.

 

    2013 m. mokykloje įgyvendintas Lietuvos mokytojų APPLE bendrijos fondo finansuotas projektas „Miško pasaka“.

 

  20092010 m. m. mokykloje parengtas ir įgyvendintas pilietinio ir tautinio ugdymo projektas „Po tūkstantmečio Dzūkiją“.

 

  Sutelkta mokytojų grupė rengia ir įgyvendina  eTwinning projektus: 

 „Christmas is coming”, „Christmas Cards“ (2014)

   „How du you?“ (2009),

  „Easter in Lithuania“ (2008).

 

   2013 metais  įgyvendintas Alytaus miesto savivaldybės  aplinkos apsaugos skyriaus finansuotas projektas „Alytus – žemės delne“. Projekte dalyvavo 1000 miesto pradinukų.

 20112013 metais įgyvendintas  ES finansuotas projektas  „Specialiųjų poreikių mokinių vertybės ir galimybės gerinant ugdymo(si) kokybę“, skirtą specialiųjų  poreikių mokinių galimybių didinimui.

Projekto tikslas - teikti papildomą specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų poreikių asmenims.
specialiųjų poreikių mokiniams suteiktos kokybiškos papildomos formaliojo ir neformaliojo ugdymo paslaugos. Mokykloje buvo suteikta  papildoma pagalba specialiųjų poreikių mokiniams, įsigyta naujų mokymo priemonių, atnaujinta   kompiuterinė įranga specialiojo pedagogo kabinete. Projekto vertė 29,7 tūkst. litų.

    20102012  metasi mokyklos administracija ir aptarnaujantis personalas dalyvavo projekte „Švietimo įstaigų administracinio personalo kvalifikacijos, žinių ir gebėjimų didinimas“. Projekto tikslas – didinti švietimo įstaigų administracinio personalo darbuotojų kvalifikacijos, žinių bei gebėjimų lygį.

  20092012 metais direktoriaus pavaduotoja ugdymui dalyvavo Europos Sąjungos finansuojame projekte „Bendrojo lavinimo mokyklų įsivertinimo instrumentų kūrimas ir diegimas“.

 Jo tikslas – tobulinti bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir vertinimo sistemą, siekiant užtikrinti bendrojo lavinimo mokyklų teikiamų švietimo paslaugų kokybę.  Projekto dalyviai, vadovaujami Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros,  parengė leidinius:

 „Žingsniai link veiksmingo planavimo“ Švietimo veiklos planavimo rekomendacijos, Vilnius, 2010 m.;
 „Plano įgyvendinimo sėkmės rodikliai“ Švietimo veiklos planavimo rekomendacijos 2, Vilnius, 2012 m. 

 

    20082012 metais vyko ES finansuojamas projektas „Pradinių klasių ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti IKT ir inovatyvius mokymo(si) metodus tobulinimas“.  Pagrindinis projekto tikslas – modernizuoti šalies pradinį ugdymą, diegiant inovatyvius mokymo metodus ir IKT. Mokyklos mokytojai tobulino inovatyvių mokymo metodų taikymo kompetenciją, mokykla įsigijo  IKT  technikos.