2023 m. rugpjūčio 1 d. mokykla pradėjo 18 mėnesių truksiantį, Europos sąjungos lėšomis finansuojamą programos „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo projektą Nr. 2023-1-LT01-KA122-SCH-000127289 „Visi mes turime galių“. Projekto metu bus tobulinamos mokytojų, švietimo pagalbos specialistų bei vadovų universalaus mokymosi dizaino principų įgyvendinimo kompetencijos, adaptuojamas ir išbandomas universalaus dizaino mokymui (UDM) modelis.


*Erasmus+ KA122SCH programos projekto „Visi mes turime galių“ veiklos lapkričio mėnesį Senamiesčio pradinės mokyklos komandą delegavo į Lenkiją. Trumpalaikis darbo stebėjimo vizitas Balstogės 47-ojoje Jano Klemenso Branickego mokykloje buvo skirtas susipažinti su ugdymo aplinkomis ir metodais, pedagogų patirtimi teikiant pagalbą įvairių poreikių mokiniams. Pirmoji diena buvo skirta susipažinti su mokyklos kontekstu, ugdymo pagalbos planavimu ir žmogiškųjų išteklių vadyba, pokyčių valdymu. Susitikime su mokyklos direktore Jolanta Emiljancik ir direktoriaus pavaduotoja Beata Krzeminska buvo kalbama apie mokyklos sėkmingas patirtis įgyvendinat įtraukiojo ugdymo principus, aptarti kylantys iššūkiai. Diskusijos metu mokyklos vadovės pristatė mokyklos strategiją įveikiant kylančius iššūkius: mokinių skaičiaus mažėjimą, įvairių tautybių mokinių ugdymą ir integraciją.

Buvo stebimos praktiniai pagalbos specialistų užsiėmimai su mokiniais, kurių metu kartu su vaikais taikomas priemones, metodus išbandė ir mūsų mokyklos komanda. Lenkijoje logopedo ir specialiojo pedagogo veiklos vadinamos pedagogine terapija. Šie pedagogai dirba su vaikais individualiai ir grupėse taikydami daug vaizdinės medžiagos, žaidybines užduotis, skiria praktines veiklas stiprinančias smulkiąją motoriką. Bendravimo, bendradarbiavimo įgūdžius bei tarpusavio santykių gerinimo veiklas veda pedagogas – socialinis terapeutas. Vizito metu buvo stebėtos kolektyvui formuoti, ugdyti pagalbą ir pagarbą vienas kitam veiklos pirmoje klasėje, o septintoje klasėje veiklos buvo skirtos ugdyti atjautą, gebėjimus priimti kitokį, pamatyti pozityvius asmenybės bruožus.

Pamokų stebėsenos metu, lankantis lenkų kalbos, gamtos, anglų kalbos, fizikos, informatikos pamokose buvo stebima pedagogų taikomi metodai įvairių mokinių poreikiams tenkinti, mokytojo padėjėjų veikla.

Apibendrindama vizito patirtis mokyklos komanda įžvelgė daug panašių metodų Lenkijos mokyklos pagalbos specialistų veikloje ir mūsų mokyklos švietimo pagalbos specialistų darbe. Daugiau skirtumų buvo pastebėta pamokose. Darbo stebėjimo vizito metu kilusios idėjos, įgautos patirtys, pastebėti kompetencijų ugdymo metodai bus pristatyti mūsų mokyklos pedagogams ir taikomi veiklose.

*Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos komanda: mokytoja Daina Platūkienė, socialinė pedagogė Inga Albutavičienė ir anglų kalbos mokytoja Toma Štreimikienė, spalio 22-27 d. lankėsi Ispanijoje, Madrido „Pinar Prados De Torrejon“ mokykloje pagal Erasmus+KA122 programą „Visi mes turime galių“. Vizito metu pedagogės susipažino su mokyklos bendruomene, projekto partneriais, stebėjo mokinių veiklas ir pamokas, dalyvavo edukacijose, vyko į mokomąsias ekskursijas. Stažuotės metu mokyklos komanda turėjo galimybę pamatyti kaip specialiųjų poreikių mokiniams teikiama individuali specialistų pagalba, kokie taikomi metodai ir kokias būdais padedama jiems integruotis į bendrą ugdymo(si) procesą.

Grįžusi iš vizito Madrido „Pinar Prados De Torrejon“ komanda dalinosi gerąja patirtimi, įspūdžiais, idėjomis, naujovėmis Senamiesčio pradinėje mokykloje pedagogams organizuotoje metodinėje dienoje „Poreikių pažinimas – pagalbos krypčių pagrindas“. Buvo kalbama, kad darbo metodų šešėliavimas, susitikimai ir diskusijos su mokyklų partnerių pedagogais, gali laiduoti naują požiūrį ir mokyklos veiklos sėkmę įgyvendinat įtraukiojo ugdymo veiklos programą. Mokyklos pedagogai diskusijų, darbo stebėjimų vizitų metu gautas žinias panaudos siekdami sėkmingos specialiųjų poreikių turinčių mokinių integracijos, sudarys daugiau galimybių jiems patirti mokymosi sėkmę bei atrasti savo galias.

Mokyklos pedagogų komanda kalbėjo, jog Erasmus+ tarptautiniai projektai padeda suprasti skirtumus ir individualumus tarp mokyklų, o šalių bendravimas ir bendradarbiavimas sudaro galimybes mokytis vieniems iš kitų.

*Spalis – disleksijos pažinimo ir supratimo mėnuo, tad nenuostabu, kad spalio 11 d. mokykloje buvo daug raudonos spalvos! Visi senamiestukai nori pažinti, suprasti ir padėti vaikams, kurie patiria skaitymo, o kartu ir rašymo sunkumų. Raudonai pribraukytas sąsiuvinis – dažniausiai tokį vaizdą mato disleksiją turintys žmonės, tad mūsų bendruomenė, įsitraukdama į tarptautinę iniciatyvą

#GoRedForDyslexia, nori pasakyti, kad nereikia bijoti klaidų, nereikia bijoti klysti, nes disleksiją turintys žmonės irgi turi galių – tik reikia jas atrasti! Dėkojame visiems dalyvavusiems ir palaikiusiems šią iniciatyvą.

*KITOKS. Kodėl jis toks? Kas yra disleksija? Kaip taip gali būti, kad raidelės „pabėga“ iš žodžių? Kaip aš galiu padėti skaitymo sutrikimų turinčiam draugui? Už ką tave pagiria? Kas jie – tie įžymūs žmonės, sergantys disleksija? Ar pavyks perskaityti žodžius? Į šiuos ir kitus klausimų senamiestukams stengėsi atsakyti mokyklos specialioji pedagogė Inga.

*Rugpjūčio 7-14 d. Kretoje vykusiuose mokymuose „Inclusive Education for All“ pagal Erasmus+ KA122SCH programos projektą stažavosi trys mūsų mokyklos mokytojos. Mokymų metu buvo diskutuojama apie pagrindinius įtraukiojo ugdymo principus, iškylančius sunkumus mokytojams ir mokiniams, analizuojamos skirtingos situacijos ugdant specialiųjų poreikių ir pabėgėlio statusą turinčius vaikus, aptarti diferencijuoto mokymo privalumai. Remiantis gerosiomis užsienio šalių praktikomis mokymų dalyviai išbandė pažinimo žaidimus taikydami neverbalinį bendravimą, empatijos pratimus, emocijų valdymo ir atsipalaidavimo technikas per menus. Džiaugiamės galėdami pasisemti patirties ir tikimės, kad turimos ir įgytos žinios padės įveikti visas kliūtis užtikrinant kiekvieno mūsų mokinio pažangą bei efektyvų ugdymąsi.

Keisti dydį-+=