Erasmus KA1 programos projektas Nr. 2020-1-LT01-KA101-077701 „Pasaulis – mano klasė“

2020 m. gruodžio 31 d. mokykla pradėjo įgyvendinti dvejus metus truksiantį Europos sąjungos lėšomis finansuojamą Erasmus KA1 programos projektą Nr. 2020-1-LT01-KA101-077701 „Pasaulis – mano klasė“.

Pokyčiai ir kaita tampa neatsiejama šiandieninės mokyklos dalis: švietimo organizacijos turi išmokti ne tik prisitaikyti prie nuolat kintančių sąlygų, spręsti problemas, susijusias su globalizacija, informacinių technologijų vystymu, konkurencija, bet ir atsižvelgdamos į visuomenės poreikius privalo koreguoti savo veiklos tikslus ir uždavinius. Pažangių Europos šalių švietimo patirtys, mokslininkų įžvalgos įrodo, kad norint pagerinti mokymosi rezultatus ir paruošti jauną žmogų gyventi nuolat besikeičiančiame pasaulyje, būtina ugdymo turinį dėstyti, taikant dalykinę integraciją, teminę struktūrą, siekiant sudominti vaiką visapusiškai pažinti ir suvokti dėstomą turinį, kelti klausimus, sustiprinti smalsumą, kūrybiškumą ir pritaikomumą kasdienėse situacijose. Atsižvelgiant į tai Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos strategiją nuspręsta sieti su kontekstualaus ugdymo paradigmos įgyvendinimu. Pradinukų suvokimas ir mąstymas yra nesuskaidyti, visuminiai, todėl kontekstinis ugdymas, kurio esmė – holistinis požiūris į pasaulio reiškinius, sąsajos su realiu gyvenimu, dermė tarp teorijos ir praktikos, aktyvus aplinkos pažinimas per diskusijas, klausimų iškėlimą, potyrius ir kūrybą, skirtingų dalykų jungimas į bendrą visumą, teminis mokymasis – suteikia galimybę vaikams ne tik mokytis lyginti, analizuoti, apibendrinti, turėti platesnį požiūrį į reiškinius ir kritiškai mąstyti, suteikia kūrybinę laisvę, puoselėja vaiko unikalumą, bet ir sudaro sąlygas sąmoningai mokytis ir kurti nuolat besikeičiančiame pasaulyje.

Vienas iš svarbių veiksnių kokybiškos strategijos įgyvendinimui – vadovų ir mokytojų nuolatinis tobulinimasis ne tik Lietuvoje, bet ir gerosios patirties iš užsienio šalių perėmimas bei sklaida. Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos 16 mokytojų projekto „Pasaulis- mano klasė“ metu lankydamiesi kursuose ir šešėliuodami pažangių mokyklų veiklas, įgis praktinės patirties, kaip kokybiškai įgyvendinti kontekstualaus ugdymo principus mokykloje. Mokytojai parengs mokyklos kontekstualaus ugdymo strategiją, kurioje bus numatyti svarbiausi mokinių ugdymo principai bei apibrėžtos priemonės, padėsiančios formuoti aukštus bendruomenės lūkesčius, ugdymo turinį orientuoti į vaiką, veiklą planuoti įvertinus aplinkos kontekstą, personalizuoti ugdymo procesą per diferenciaciją, įtraukti tėvus, skatinti vaikų saviraiškos laisvę, smalsumą, ugdyti charakterį ir vertybes. Vaikai, dalyvaudami teminiuose užsiėmimuose, projektinėse veiklose, išeidami „už klasės ribų“ stiprins emocinį intelektą, kūrybiškumą, puoselės savo bendravimo, bendradarbiavimo, lyderystės, kritinio mąstymo, tolerancijos, socialinius įgūdžius. Emociškai saugi ir palanki mokymuisi aplinka, tarpdalykinė integracija ir mokymasis per praktiką skatins mokinių mokymosi motyvaciją, todėl tikėtina, kad pagerės ir mokinių nacionalinių pasiekimų rezultatai, ypač rašymo ir matematikos.

Užsienio šalių geroji praktika, nepaisant nacionalinių švietimo sistemų ypatumų ir kultūrinių skirtumų, rodo panašias mokyklų veiklos tobulinimo tendencijas, o nemaža dalis užsienio praktikos aspektų yra laikomi visuotinai pripažįstamais. Tad galimybė dalyvauti mobilumo veiklose ne tik suteiks puikias sąlygas tobulėti ir įgyti reikiamų kompetencijų, sustiprins lyderystę, bet ir praplės mokytojų akiratį, skatins jų motyvaciją augti, keistis ir dalintis gerąja patirtimi tiek mokykloje, tiek šalyje ir Europoje.

*2022 m. gegužės mėnesį Erasmus+ KA1 programos projekto „Pasaulis – mano klasė“ veiklos pasiekė Graikiją. Anglų kalbos mokytoja Agnė Savastė ir pradinių klasių mokytoja Virginija Aleškevičienė lankėsi Graikijos Volos miesto 24-oje pradinėje mokykloje.

Mokytojos darbo stebėjimo vizito metu domėjosi Graikijos švietimo sistema, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programomis, susipažino su pagalbos mokiniui sistema. Stebėdamos pamokas ir mokykloje organizuojamas veiklas diskutavo apie mokinių kūrybiškumo ir bendradarbiavimo kompetencijų lavinimo metodikas, mokykloje taikomas pasiekimų stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo metodikas.

Darbinių susitikimų su Volos mokyklos kolegomis metu aptarė, kokių rezultatų mokinių kūrybiškumo ugdymo srityje esame pasiekę, įvardino tolesnių veiklų ir bendradarbiavimo lūkesčius. Kaip reikšmingą projektinio darbo rezultatą susitikimų dalyviai akcentavo naujų švietimo srities tendencijų pažinimą, reikalingus ugdymo pokyčius, galimybę keistis gerąja pedagogine patirtimi.

Ši projekto veikla sudarė galimybes pedagogų kompetencijų plėtotei, bendradarbiauti ir įgyvendinti tarptautinius integracinius projektus.

* Tęsiant Europos sąjungos lėšomis remiamo Erasmus+ KA1 programos projekto „Pasaulis – mano klasė“ veiklas mokyklos komanda: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Mikalauskienė, anglų kalbos mokytoja Agnė Savastė ir pradinių klasių mokytoja Aušra Gudaitienė, 2022 m. balandžio 24–29 dienomis lankėsi Maltos Zabaro St Margaret B College pradinėje mokykloje.

Susitikimuose su Maltos pedagogais buvo aptariama mokyklos patirtis organizuojant mokiniams projektines veiklas pasitelkiant artimiausios aplinkos resursus, apie kūrybines tiriamąsias veiklas. Darbo stebėsenos metu buvo kalbama apie informacinių technologijų panaudojimą tarpinstitucinėse ir tarptautinėse praktinėse veiklose, Covid-19 pandemijos laikotarpio sėkmingas patirtis ir jų tęstinumą. St. Margaret B pradinėje mokykloje mobilume dalyvaujantys pedagogai stebėdami pamokas, socialinių įgūdžių ugdymo veiklas domėjosi tarpdalykine integracija, teminio mokymo kryptimis, mokomosios medžiagos parinkimo ir siejimo su praktine veikla aspektais. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Mikalauskienė diskusijose su mokyklos direktoriumi Charlot Cassar domėjosi mokyklos veiklos strateginėmis kryptimis, prioritetais, aptarė, kokie organizaciniai vadybiniai sprendimai turėjo didžiausią poveikį mokinių asmeninės pažangos ir kompetencijų ūgčiai.

Šios mokyklos filosofijos ašis – gera vaiko savijauta mokykloje. Direktoriaus teigimu, kai vaikas ramus, laimingas ir patenkintas, tuomet galimas kokybiškas mokymasis ir ugdymasis. Mokyklos komanda vizito metu pastebėjo Maltos mokyklos bendruomenės gerąsias patirtis ir veiklas siekiant sklandaus bendradarbiavimo su mokinio šeima, kuriant vaikų tarpusavio santykius, ugdant socialinę kompetenciją. Didelis dėmesys mokykloje yra skiriamas vaikų saviraiškai, meniniam ugdymui. Jis stiprinamas ir plėtojamas per projektines veiklas, įgyvendinant ES projektus. Įdomūs susitikimai, pokalbiai apie mokyklos veiklos kryptis, vadybinę filosofiją, susitikimai su mokytojais ir veiklų stebėsena – kelias apmąstymui ir tobulėjimui.

*2022 m. balandžio 1 dieną Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos anglų kalbos mokytojos Agnė Savastė ir Dovilė Linauskė organizavo seminarą pradinėse klasėse dirbantiems anglų kalbos mokytojams „Kontekstualaus ugdymo principų įgyvendinimas anglų kalbos pamokose“.

Seminare buvo aptarti kontekstualaus ugdymo principai, buvo pateikta įvairių praktinių patarimų bei konkrečių gerosios patirties pavyzdžių, kaip šiuos principus įgyvendinti kasdienėje praktinėje veikloje. Susirinkusiems mokymų dalyviams lektorės aptarė dalykinės integracijos galimybes, teminę struktūrą, patyriminį ugdymą. Taip pat pateikė metodų, padedančių sudominti vaiką visapusiškai pažinti ir suvokti dėstomą turinį, natūraliai įsilieti į problematiką, sustiprinti žinių poreikį, kūrybiškumą ir pritaikomumą kasdienėse situacijose.

Seminaras organizuotas įgyvendinant Europos sąjungos lėšomis finansuojamą Erasmus KA1 programos projektą Nr. 2020-1-LT01-KA101-077701 „Pasaulis – mano klasė“.

  • *2022 m. vasario-kovo mėnesiais Senamiestukai vykdė kontekstinio ugdymo principais grįstą projektą „Istorinis iššūkis“ – pagal duotą aprašymą mokiniai turėjo surasti žymią Alytaus vietą.

* Įgyvendinant Erasmus KA1 programos projektą „Pasaulis – mano klasė”, finansuojamą ES lėšomis, kovo 7-11 d. mokykloje stažavosi Barselonos Les Acacies mokyklos mokytojų komanda: anglų kalbos mokytojas Ferran Garcia, muzikos mokytojas Raul Fernandez ir priešmokyklinio ugdymo moyktoja Eva Marine. Svečiai domėjosi Lietuvos švietimo sistema, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų ypatumais, pagalbos mokiniui sistema, mokykloje taikoma indivudalios pažangos stebėjimo ir fiksavimo metodika, kontekstinio ugdymo principų taikymu, kūrybiško mąstymo ir inžinerinės kompetencijos ugdymo programa, mokykloje taikomomis bendradarbiavimo strategijomis. Svečiai stebėjo pamokas, neformaliojo švietimo užsiėmimus, su lietuviškomis tradicijomis susipažino kartu su senamiestukų bendruomene dalyvaudami edukacijose: „Pasėjau grikį“ ir „Dzūkiškų bandų kepimas“. Taip pat ispanai viešėjo Alytaus lopšeliuose-darželiuose: „Pušynėlis“ ir „Girinukas“, susipažino su Lietuvos ikimokyklinio ugdymo sistema bei užmezgė tolimesnius bendradarbiavimo ryšius. Apibendrindami patirtį svečiai džiaugėsi stažuote, gyrė mūsų mokyklos mokinių mokymosi motyvaciją, aukštą jų žinių lygį, tarpusavio santykius, mokytojų profesinę kompetenciją ir teigė, kad refleksijos metodus būtinai išbandys sugrįžę į savo mokyklą.

*Mokinių žiemos atostogų metu mokytojai rinkosi į metodinę dieną „Kontekstinio ugdymo principai ir jų taikymas ugdymo procese“, kuri organizuota įgyvendinant Erasmus KA1 programos projektą „Pasaulis – mano klasė“, finansuojamą Europos sąjungos lėšomis.

Metodinės dienos pradžioje mokytojos Renata Jančauskienė ir Agnė Savastė pasidalino patirtimi, įgyta Estijos Talino Paaskula mokykloje veiklos stebėjimo vizito metu, Inga Kazlauskienė ir mokyklos direktorė Jolita Petkevičienė aptarė ugdymo turinio planavimo ir veiklos organizavimo principus Ispanijos Barselonos La Acacies mokykloje, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Mikalauskienė papasakojo apie Demokratinės mokyklos, Lenkijos Gižycko Kunigo kardinolo Stefano Višinskio pagrindinės mokyklos veiklos ypatumus. Džiugu, kad tarptautinis bendradarbiavimas sudaro galimybes ne tik susipažinti su skirtingų šalių švietimo sistemomis, bet ir paskatina gerąsias praktikas pritaikyti kasdienėje veikloje.

Antroje metodinės dienos dalyje buvo aptarti kontekstinio ugdymo principai: mokymasis įvairiuose kontekstuose, ugdymo turinio diferencijavimas ir personalizavimas, individualios pažangos stebėsena, tyrinėjimu grįstas mokymasis, kūrybinio mąstymo ugdymas, vertybės ir charakterio ugdymas. Taikyti šiuos principus siekiant kiekvieno mokinio pažangos itin svarbus, nes kontekstinis ugdymas, kurio esmė – visuminis požiūris į pasaulio reiškinius, sąsajos su realiu gyvenimu, dermė tarp teorijos ir praktikos, aktyvus aplinkos pažinimas per diskusijas, klausimų iškėlimą, potyrius ir kūrybą, skirtingų dalykų jungimas į bendrą visumą, teminis mokymasis, sudaro galimybę vaikams ne tik mokytis lyginti, analizuoti, apibendrinti, turėti platesnį požiūrį į reiškinius ir kritiškai mąstyti, suteikia kūrybinę laisvę, puoselėja vaiko unikalumą, bet ir sudaro sąlygas sąmoningai mokytis ir įgyti XXI a. būtinų kompetencijų.

Praktinės veiklos metu priešmokyklinio ugdymo mokytojos: Ala Vološina ir Inga Nastulevičienė, supažindino su STEAM ugdymo viena iš galimybių – vonios bombų gamyba. Panaudojus visiems įprastus ir žinomus virtuvės produktus: sodą, citrinos rūgštį, eterinį aliejų, krakmolą, druską, galima kartu su mokiniais ne tik pasigaminti įvairiaspalvių, kvapnių vonios bombų, bet ir eksperimentuoti, tyrinėti, išlaisvinti kūrybiškumą ir mokytis iš patirties bei gyvenimiškų situacijų.

*2021 m. lapkričio 15–19 dienomis Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos direktorė Jolita Petkevičienė kartu su pradinių klasių mokytoja Inga Kazlauskiene ir anglų kalbos mokytoja Agne Savaste pagal Europos sąjungos lėšomis remiamą Erasmus KA1 programos projektą „Pasaulis yra mano klasė“ lankėsi Ispanijoje – Barselonos Les Acacies mokykloje stebėjo mokyklos vadovų komandos ir mokytojų darbą.

Vienas iš svarbiausių mokyklos poreikių Europos mobilumo ir bendradarbiavimo srityje yra teorinės ir praktinės patirties apie kontekstualų ugdymąsi įgijimas. Džiugu, kad šešėliuojant mokyklą partnerę – Barselonos Les Acacies mokyklą – buvo galima kartu aptarti ir mokyklos veikloje stebėti įgyvendinamus kontekstualaus ugdymo principus: ugdomosios veiklos planavimą įvertinus vaiko aplinkos kontekstą, ugdomosios veiklos personalizavimą, vaikų kūrybiškumo ir smalsumo skatinimą, charakterio ir vertybių ugdymą, technologijų ir kitų priemonių panaudojimą, siekiant ugdymo procesą perkelti „už klasės ribų“.

Ypač daug dėmesio Les Acacies mokykloje skiriama integruotai projektinei veiklai ir bendradarbiavimo strategijos panaudojimui mokinių pažangai bei mokėjimui mokytis. Įdomu tai, kad kiekvienais metais visa mokyklos bendruomenė sprendžia, kokia bus metų projektinės veiklos tema: mokiniai siūlo įvairias idėjas, mokytojai apibendrina, išskiria keturias galimas temas ir galiausiai – mokiniai balsuoja. Šiais mokslo metais daugiausia balsų surinko mitybos tema, tad visus metus mokiniai analizuoja įvairią medžiagą mitybos tematika, o metus vainikuoja baigiamaisiais projektiniais darbais, kuriuos pristato visai mokyklos bendruomenei.

Įdomi patirtis, kurią galima pritaikyti ir Senamiesčio pradinės mokyklos gyvenime – dalyvavimas tarptautinėje nemokamoje „Globar Scholars“ programoje, kurios metu skirtingų pasaulio šalių mokiniai virtualioje mokymosi platformoje pagal parengtą mokymosi medžiagą tobulina XXI a. aktualias kompetencijas ir anglų kalbos žinias bei gebėjimus. Taip pat šios programos metu skirtingų šalių mokytojai dalyvauja virtualiose profesinio tobulėjimo konferencijose, kurių metu dalijasi šiuolaikine mokymosi medžiaga, pedagogine patirtimi. Stebėjimo vizito metu buvo galima susipažinti, kaip Les Acacies mokyklos mokiniai kartu su virtualiais bendraklasiais iš Jungtinių Amerikos Valstijų nagrinėja vieną iš „Globar Scholars“ programos modulių „Sveika mityba“.

Senamiesčio pradinės mokyklos bendradarbiavimas su Barselonos Les Acacies mokykla tęsis ir toliau – pavasarį katalonų komanda lankysis Lietuvoje ir stebės mokyklos vadovų bei mokytojų veiklas. Galimybė dalyvauti mobilumo veiklose ne tik suteikia puikias sąlygas tobulėti ir įgyti reikiamų kompetencijų, sustiprina lyderystę, bet ir praplečia mokytojų akiratį, skatina motyvaciją augti, keistis ir dalintis gerąja patirtimi.

*Į pirmąjį darbo stebėjimo vizitą Estijoje mokyklos komanda vyko 2021 m. spalio 11–14 dienomis. Mokytojai susipažino su Talino Paaskula gimnazijos veikla. Daugiau apie įgytą patirtį skaitykite čia .