Erasmus KA1 programos projektas Nr. 2020-1-LT01-KA101-077701 „Pasaulis – mano klasė”

2020 m. gruodžio 31 d. mokykla pradėjo įgyvendinti dvejus metus truksiantį Europos sąjungos lėšomis finansuojamą Erasmus KA1 programos projektą Nr. 2020-1-LT01-KA101-077701 „Pasaulis – mano klasė”.

Pokyčiai ir kaita tampa neatsiejama šiandieninės mokyklos dalis: švietimo organizacijos turi išmokti ne tik prisitaikyti prie nuolat kintančių sąlygų, spręsti problemas, susijusias su globalizacija, informacinių technologijų vystymu, konkurencija, bet ir atsižvelgdamos į visuomenės poreikius privalo koreguoti savo veiklos tikslus ir uždavinius. Pažangių Europos šalių švietimo patirtys, mokslininkų įžvalgos įrodo, kad norint pagerinti mokymosi rezultatus ir paruošti jauną žmogų gyventi nuolat besikeičiančiame pasaulyje, būtina ugdymo turinį dėstyti, taikant dalykinę integraciją, teminę struktūrą, siekiant sudominti vaiką visapusiškai pažinti ir suvokti dėstomą turinį, kelti klausimus, sustiprinti smalsumą, kūrybiškumą ir pritaikomumą kasdienėse situacijose. Atsižvelgiant į tai Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos strategiją nuspręsta sieti su kontekstualaus ugdymo paradigmos įgyvendinimu. Pradinukų suvokimas ir mąstymas yra nesuskaidyti, visuminiai, todėl kontekstinis ugdymas, kurio esmė – holistinis požiūris į pasaulio reiškinius, sąsajos su realiu gyvenimu, dermė tarp teorijos ir praktikos, aktyvus aplinkos pažinimas per diskusijas, klausimų iškėlimą, potyrius ir kūrybą, skirtingų dalykų jungimas į bendrą visumą, teminis mokymasis – suteikia galimybę vaikams ne tik mokytis lyginti, analizuoti, apibendrinti, turėti platesnį požiūrį į reiškinius ir kritiškai mąstyti, suteikia kūrybinę laisvę, puoselėja vaiko unikalumą, bet ir sudaro sąlygas sąmoningai mokytis ir kurti nuolat besikeičiančiame pasaulyje.

Vienas iš svarbių veiksnių kokybiškos strategijos įgyvendinimui – vadovų ir mokytojų nuolatinis tobulinimasis ne tik Lietuvoje, bet ir gerosios patirties iš užsienio šalių perėmimas bei sklaida. Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos 16 mokytojų projekto „Pasaulis- mano klasė” metu lankydamiesi kursuose ir šešėliuodami pažangių mokyklų veiklas, įgis praktinės patirties, kaip kokybiškai įgyvendinti kontekstualaus ugdymo principus mokykloje. Mokytojai parengs mokyklos kontekstualaus ugdymo strategiją, kurioje bus numatyti svarbiausi mokinių ugdymo principai bei apibrėžtos priemonės, padėsiančios formuoti aukštus bendruomenės lūkesčius, ugdymo turinį orientuoti į vaiką, veiklą planuoti įvertinus aplinkos kontekstą, personalizuoti ugdymo procesą per diferenciaciją, įtraukti tėvus, skatinti vaikų saviraiškos laisvę, smalsumą, ugdyti charakterį ir vertybes. Vaikai, dalyvaudami teminiuose užsiėmimuose, projektinėse veiklose, išeidami „už klasės ribų” stiprins emocinį intelektą, kūrybiškumą, puoselės savo bendravimo, bendradarbiavimo, lyderystės, kritinio mąstymo, tolerancijos, socialinius įgūdžius. Emociškai saugi ir palanki mokymuisi aplinka, tarpdalykinė integracija ir mokymasis per praktiką skatins mokinių mokymosi motyvaciją, todėl tikėtina, kad pagerės ir mokinių nacionalinių pasiekimų rezultatai, ypač rašymo ir matematikos.

Užsienio šalių geroji praktika, nepaisant nacionalinių švietimo sistemų ypatumų ir kultūrinių skirtumų, rodo panašias mokyklų veiklos tobulinimo tendencijas, o nemaža dalis užsienio praktikos aspektų yra laikomi visuotinai pripažįstamais. Tad galimybė dalyvauti mobilumo veiklose ne tik suteiks puikias sąlygas tobulėti ir įgyti reikiamų kompetencijų, sustiprins lyderystę, bet ir praplės mokytojų akiratį, skatins jų motyvaciją augti, keistis ir dalintis gerąja patirtimi tiek mokykloje, tiek šalyje ir Europoje.

Pasiekti projekto rezultatai
* Įvykdyta 16 mobilumų – 14 darbo stebėjimo vizitų, 2- kvalifikacijos tobulinimo kursų. Mobilumo veiklose dalyvavo 38 proc. pedagogų. Sustiprėjo mokyklos darbuotojų asmeninis meistriškumas, bendradarbiavimo gebėjimai, patobulėjo kompetencijos, susijusios su ugdymo turinio planavimu ir įgyvendinimu.
Sistemingai stebėta, analizuota ir vertinta, kaip praktikoje įgyvendinama įgyta patirtis, stebėtų pamokų kokybė įvertinta 3,6 balo iš galimų 4. Kaip stipriausieji aspektai fiksuotas mokinių savivaldumo ugdymas, probleminio mąstymo skatinimas, tarpdalykiniai ryšiai, įsivertinimo organizavimas, dalykinių ir bendrųjų kompetencijų ugdymo santykis.
* Stebėta ir pritaikyta užsienio šalių pažangių mokyklų patirtis, kuriant ir įgyvendinant mokyklos kontekstualaus ugdymo strategiją, kuri įgyvendinama visų klasių pakopose – kontekstualaus ugdymo principus taiko 100% mokytojų.
–  Kontekstinio ugdymo principai ir strategija 
Patirtinio ugdymo taikymui parengtos ir įgyvendinamos 1 formali programa – „Kūrybinio mąstymo ir inžinerinės kompetencijos ugdymo programa” – ir 2 neformaliojo švietimo programos – „Kūrybinės dirbtuvės”, „Mano super galios”.
* Įgyvendinant „Kūrybinio mąstymo ir inžinerinės kompetencijos programą” pagal jungtinės veiklos bendradarbiavimo sutartį bendradarbiauta su 3 švietimo įstaigomis.
* Atsižvelgiant į kontekstinio ugdymo strategiją, pakoreguotas mokyklos ugdymo planas, ilgalaikiai planai – numatytas Kūrybinio ugdymo ir inžinerinės kompetencijos ugdymo programos integracinis įgyvendinimas.
* Įgyvendinti trys ilgalaikiai teminiai projektai, apimantys visus mokyklos mokinius:
„Alytus – mano klasė”;
„Lietuva- mano klasė”;
„Pasaulis – mano klasė”.
* Užtikrinant 
kiekvieno mokinio asmeninę pažangą per kontekstualaus ugdymo(si) veiklas buvo stebima ir vertinama mokinių   kūrybiškumo ir skaitmeninės kompetencijų gebėjimų pažanga. 2022 metų pabaigoje užfiksuota, kad kūrybiškumo kompetencijos pažangą demonstravo 96% pradinių klasių mokinių, skaitmeninės kompetencijos gebėjimų pažangą – 95% mokinių.
* Mokyklos erdvėse buvo atnaujintos, papildomai įrengtos saugios bei motyvuojančios edukacinės erdvės, pritaikytos praktinėms mokymosi veikloms: skaitymo kampeliai, planetų tyrinėjimo, matematinių figūrų salos, aktyvios ir judrios veiklos kampeliai susieti  su matematinėmis, muzikinėmis, meninėmis veiklomis.
* Ugdymosi veiklos organizuotos įgyvendinant integracines projektines veiklas klasėse.  Projekto įgyvendinimo laikotarpiu kiekvienoje klasėje organizuotos ne mažiau kaip 4 ilgalaikės integracinės projektinės veiklos.
* Mokytojai ugdymo turinio įgyvendinimui ir bendradarbiavimo skatinimui įgyvendino 3 eTwinning projektus. 
* Mokykloje stiprėjo ir buvo plėtojama  pasidalintoji lyderystė, mokytojai aktyviau įsijungė į bendradarbiavimo veiklas, 92% mokyklos darbuotojų įsitraukė į darbo grupes ir įvairias komandas. 

* Mokykloje taikant kontekstinio ugdymo principus buvo stiprinama mokinių pilietiškumo kompetencija, skatinamas pasitikėjimas vaiku, jo vidiniu smalsumu ir gebėjimu priimti sprendimus. Kartą per mėnesį visose klasėse vykusiuose susirinkimuose mokiniai kėlė rūpimus klausimus, ieškojo problemų sprendimo būdų bei mokėsi prisiimti atsakomybę už priimtų susitarimų įgyvendinimą. Stiprėjo mokyklos mokinių aktyvo veikla – aktyvo susirinkimuose dalyvavę 2–3 vaikai iš kiekvienos 1–4 klasės siūlė idėjas mokyklos edukacinių aplinkų tobulinimui bei įrengimui.

*
Buvo patobulinta  mokyklos pedagogų kalbinė ir tarpkultūrinė kompetencija.
* Kontekstinio ugdymo tematikos sklaidai suorganizuotos 3 metodinės dienos, 1 seminaras Alytaus miesto ir rajono mokytojams, 1 nacionalinė konferencija. 100 proc. 1-4 klasių mokytojų pasidalino kontekstinio ugdymo taikymo patirtimi.
* Kontekstinio ugdymo skatinimui suorganizuoti 2 nacionalinio lygmens konkursai mokiniams. 

Apie kontekstinio ugdymo principus ir strateginius tikslus skaitykite čia –  Kontekstinio ugdymo principai ir strategija 

Lapkričio mėnesį vyko respublikinis kūrybinės inžinerijos konkursas priešmokyklinio amžiaus vaikams „Vaikų pyragai kvepia kitaip“ , kurį organizavo Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo mokytojos Inga Nastulevičienė ir Ala Vološina.

Konkurso tikslas ­– paminint tarptautinę Pyragų dieną, skatinti kritiškai ir kūrybiškai mąstyti, patirti kūrybos ir atradimo džiaugsmą. Džiugu, kad šis konkursas padėjo atskleisti ne tik individualius vaiko gebėjimus, bet ir skatino bendradarbiauti , dalintis inovatyviomis idėjomis, spręsti kūrybiškai užduotis.

I vietos nugalėtoja – Matėja Navickaitė iš Kelmės lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“, II vieta – „Pelėdžiukų“ grupės vaikai iš Vilniaus „Spygliuko“ lopšelio – darželio, III vieta atiteko priešmokyklinukams iš Alytaus Likiškėlių progimnazijos. Daugiausia patiktukų „Facebook“ socialiniame tinkle surinko „Kosminiai keksiukai“, kuriuos pagamino Alytaus Dainavos progimnazijos priešmokyklinukai. Konkurso nugalėtojai galės džiaugtis dovanomis: konkurso rėmėjos Neilos Nastulevičiūtės sukurtais vardiniais pakabukais – keksiukais, o taip pat įvairių priemonių kūrybiniams sumanymams atlikti krepšeliu.

Konkursas buvo įgyvendinamas pagal Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą Erasmus+ KA1 programos projektą „Pasaulis – mano klasė“.

Lapkričio 7 – 11 dienomis įgyvendinant Erasmus+ KA 1 projektą „Pasaulis – mano klasė“ mūsų mokyklos komanda išvyko į Islandiją. Mokytojos Toma Štreimikienė, Asta Gudaitienė ir Laima Kuncevičienė lankėsi Saemundarskoli mokykloje. Jos džiaugėsi galėjusios lankytis mokykloje, susipažinti su aplinka, ugdymo erdvėmis, stebėti anglų kalbos pamoką, matematikos, dailės ir technologijų pamokas.  Susitikimų metu su mokyklos bendruomene įdomu buvo išgirsti mokytojų ir vadovų atsakymus į klausimus apie kontekstinio ugdymosi organizavimą, suprasti Lietuvos ir Islandijos švietimo sistemų panašumus ir skirtumus. Lankantis ugdomosiose veiklose, stebint aplinkas buvo renkamos idėjos savo veiklos tobulinimui. Atmintyje ilgam išliks mokyklos jaukumas, ramumas ir modernumas, bei mokytojų – kūrybiškumas, atvirumas ir nuoširdumas. Sužavėjo Saemundarskoli mokyklos direktorės svetingumas ir atvirumas. Tai, kas buvo nauja ir įdomu, mokytojos taikys savo darbe su mokiniais, idėjomis ir įspūdžiais pasidalins su kolegėmis.

Lapkričio 3 d. Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla pakvietė priešmokyklinio ugdymo ir pradinių klasių mokytojus į Erasmus KA1 programos projekto „Pasaulis – mano klasė” veiklas apibendrinančią respublikinę metodinę-praktinę konferenciją, kurios tikslas buvo tobulinti pedagogų kontekstualios ugdymo aplinkos kūrimo ir jai skirtų praktinių metodų pritaikymo profesines kompetencijas.

Į nuotoliniu būdu vykusią konferenciją susirinkusius pedagogus pasveikino Alytaus miesto savivaldybės vicemėrė Jurgita Šukevičienė bei pasidžiaugė, kad tiek Alytaus miesto, tiek kitų miestų mokytojai dalinasi naujomis ugdymo idėjomis, motyvuojančiomis mokinius veikti ir aktyviai įsitraukti į mokymąsi. Pirmoje konferencijos dalyje Kauno Karalienės Mortos mokyklos ugdymo vadovė Lolita Zagurskaitė pristatė kontekstinio ugdymo principus, pradinių klasių mokytoja Kirstina Šatkutė analizavo augimo ir fiksuotos mąstysenos skirtumus, pateikė keletą strategijų, kaip būtų galima stiprinti augimo mąstyseną ugdymo procese. Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos direktorė Jolita Petkevičienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Mikalauskienė nagrinėjo kontekstinio ugdymo sąsajas su universaliu dizainu mokymuisi, pristatė kūrybiškumo ir skaitmeninės kompetencijų ugdymo bei vertinimo patirtį. Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktorė Dalia Dambrauskienė ir pradinių klasių mokytoja Lilija Norutienė atskleidė savo mokyklos savitumą per stimuliuojančią ugdymo aplinką, teminį integruotą mokymą (si) bei demokratinio ugdymo principus. Pirmąją konferencijos dalį baigė Klaipėdos Vyturio progimnazijos pradinių klasių mokytoja Viktorija Beriozkinienė bei Alytaus lopšelio-darželio „Vyturėlis” mokytojos: Angelė Narkunienė, Elena Astrauskienė, Aušra Auškalnienė, pristačiusios patyriminius mokymosi už klasės ribų pavyzdžius.

Antroji konferencijos dalis, susidėjusi iš 2 srautų, buvo skirta metodinės patirties pasidalinimui. Pirmojo srauto stotelėse kontekstinio ugdymo praktinius pavyzdžius pristatė Kauno Karalienės Mortos mokyklos, Druskininkų Leipalingio progimnazijos, VšĮ „Demokratinė mokykla“, Alytaus miesto lopšelio-darželio „Pušynėlis“, darželio-mokyklos „Drevinukas“, Vidzgirio ir Šaltinių progimnazijos mokytojos. Stotelėse mokytojai turėjo galimybę išgirsti mokinių kūrybiškumo ugdymo, patyriminės veiklos, mokinių savivaldumo, charakterio ir vertybių ugdymo praktinių pavyzdžių.

Antrajame praktinių stotelių sraute Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos mokytojai apibendrino ir pristatė 2020–2022 m. vykdyto Erasmus KA1 projekto „Pasaulis ­– mano klasė” metu įgytą ir praktiškai ugdymo procese įgyvendintą kontekstinio ugdymo patirtį. Pateikti metodiniai pavyzdžiai siejosi su mokinių kūrybinio mąstymo ugdymu, vaikų smalsumą ir motyvaciją skatinančiais tyrinėjimais, integraciniais tarpdalykiniais projektais bei teminiu ugdymu, peržengiančiu klasės ribas. Visa tai apima kontekstinio ugdymo paradigmą, kurios esmė – holistinis požiūris į pasaulio reiškinius, sąsajos su realiu gyvenimu, dermė tarp teorijos ir praktikos, aktyvus aplinkos pažinimas per diskusijas, klausimų iškėlimą, potyrius ir kūrybą.

Konferencijos metu pristatyta skirtingų mokyklų kontekstinio ugdymo patirtis pagrindė, kad veiklos planavimas, atsižvelgiant į vaikų skirtingus poreikius, ugdomosios veiklos diferencijavimas, skirtingų dalykų jungimas į bendrą visumą, teminis mokymasis suteikia galimybę mokiniams ne tik mokytis lyginti, analizuoti, apibendrinti, turėti platesnį požiūrį į reiškinius ir kritiškai mąstyti, bet ir suteikia kūrybinę laisvę, puoselėja vaiko unikalumą, sudaro sąlygas sąmoningai mokytis ir kurti nuolat besikeičiančiame pasaulyje.

* Šių metų spalio 09-16 dienomis Švedijoje priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Ala Vološina ir pradinių klasių mokytoja metodininkė Svetlana Vološenko dalyvavo tarptautiniuose kursuose pagal Erasmus KA1 programos projektą „Pasaulis – mano klasė”. Šių Stokholme vykusių mokymų idėja – nuolatinis dialogas ir dalijimasis patirtimi tarp dalyvių iš Nyderlandų, Ispanijos, Makedonijos ir Lietuvos apie 21-ojo amžiaus pedagogui būtinas kompetencijas, ugdant mokinių kritinį mąstymą, gebėjimą spręsti problemas, kūrybiškumą, bendravimą ir bendradarbiavimą.

Kaip teigia kursuose dalyvavusios mokytojos, mokymai suteikė galimybę pasidalinti ne tik asmenine profesine patirtimi, patobulinti anglų kalbos įgūdžius, pažinti tarpkultūrines šalių skirtybes bei panašumus, bet ir reprezentuoti Alytaus Senamiesčio pradinę mokyklą ir čia dirbančius mokytojus, mokinius, kuriančius, pagarba, bendradarbiavimu, kūrybiškumu, atsakomybe ir pasitikėjimu grįstą savitą senamiestukų pasaulį.

Mokytojos iš šios kelionės į mokyklą parsivežė visą kraitį įdomių idėjų, interaktyvių mokymosi užduočių, mokytojų iš Nyderlandų, Makedonijos ir Ispanijos gerosios patirties pavyzdžių bei prisiminimus apie nuostabų savo istorija, architektūra, muziejais Stokholmo miestą.

*2022 m. gegužės mėnesį Erasmus+ KA1 programos projekto „Pasaulis – mano klasė“ veiklos pasiekė Graikiją. Anglų kalbos mokytoja Agnė Savastė ir pradinių klasių mokytoja Virginija Aleškevičienė lankėsi Graikijos Volos miesto 24-oje pradinėje mokykloje.

Mokytojos darbo stebėjimo vizito metu domėjosi Graikijos švietimo sistema, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programomis, susipažino su pagalbos mokiniui sistema. Stebėdamos pamokas ir mokykloje organizuojamas veiklas diskutavo apie mokinių kūrybiškumo ir bendradarbiavimo kompetencijų lavinimo metodikas, mokykloje taikomas pasiekimų stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo metodikas.

Darbinių susitikimų su Volos mokyklos kolegomis metu aptarė, kokių rezultatų mokinių kūrybiškumo ugdymo srityje esame pasiekę, įvardino tolesnių veiklų ir bendradarbiavimo lūkesčius. Kaip reikšmingą projektinio darbo rezultatą susitikimų dalyviai akcentavo naujų švietimo srities tendencijų pažinimą, reikalingus ugdymo pokyčius, galimybę keistis gerąja pedagogine patirtimi.

Ši projekto veikla sudarė galimybes pedagogų kompetencijų plėtotei, bendradarbiauti ir įgyvendinti tarptautinius integracinius projektus.

* Tęsiant Europos sąjungos lėšomis remiamo Erasmus+ KA1 programos projekto „Pasaulis – mano klasė“ veiklas mokyklos komanda: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Mikalauskienė, anglų kalbos mokytoja Agnė Savastė ir pradinių klasių mokytoja Aušra Gudaitienė, 2022 m. balandžio 24–29 dienomis lankėsi Maltos Zabaro St Margaret B College pradinėje mokykloje.

Susitikimuose su Maltos pedagogais buvo aptariama mokyklos patirtis organizuojant mokiniams projektines veiklas pasitelkiant artimiausios aplinkos resursus, apie kūrybines tiriamąsias veiklas. Darbo stebėsenos metu buvo kalbama apie informacinių technologijų panaudojimą tarpinstitucinėse ir tarptautinėse praktinėse veiklose, Covid-19 pandemijos laikotarpio sėkmingas patirtis ir jų tęstinumą. St. Margaret B pradinėje mokykloje mobilume dalyvaujantys pedagogai stebėdami pamokas, socialinių įgūdžių ugdymo veiklas domėjosi tarpdalykine integracija, teminio mokymo kryptimis, mokomosios medžiagos parinkimo ir siejimo su praktine veikla aspektais. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Mikalauskienė diskusijose su mokyklos direktoriumi Charlot Cassar domėjosi mokyklos veiklos strateginėmis kryptimis, prioritetais, aptarė, kokie organizaciniai vadybiniai sprendimai turėjo didžiausią poveikį mokinių asmeninės pažangos ir kompetencijų ūgčiai.

Šios mokyklos filosofijos ašis – gera vaiko savijauta mokykloje. Direktoriaus teigimu, kai vaikas ramus, laimingas ir patenkintas, tuomet galimas kokybiškas mokymasis ir ugdymasis. Mokyklos komanda vizito metu pastebėjo Maltos mokyklos bendruomenės gerąsias patirtis ir veiklas siekiant sklandaus bendradarbiavimo su mokinio šeima, kuriant vaikų tarpusavio santykius, ugdant socialinę kompetenciją. Didelis dėmesys mokykloje yra skiriamas vaikų saviraiškai, meniniam ugdymui. Jis stiprinamas ir plėtojamas per projektines veiklas, įgyvendinant ES projektus. Įdomūs susitikimai, pokalbiai apie mokyklos veiklos kryptis, vadybinę filosofiją, susitikimai su mokytojais ir veiklų stebėsena – kelias apmąstymui ir tobulėjimui.

*2022 m. balandžio 1 dieną Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos anglų kalbos mokytojos Agnė Savastė ir Dovilė Linauskė organizavo seminarą pradinėse klasėse dirbantiems anglų kalbos mokytojams „Kontekstualaus ugdymo principų įgyvendinimas anglų kalbos pamokose“.

Seminare buvo aptarti kontekstualaus ugdymo principai, buvo pateikta įvairių praktinių patarimų bei konkrečių gerosios patirties pavyzdžių, kaip šiuos principus įgyvendinti kasdienėje praktinėje veikloje. Susirinkusiems mokymų dalyviams lektorės aptarė dalykinės integracijos galimybes, teminę struktūrą, patyriminį ugdymą. Taip pat pateikė metodų, padedančių sudominti vaiką visapusiškai pažinti ir suvokti dėstomą turinį, natūraliai įsilieti į problematiką, sustiprinti žinių poreikį, kūrybiškumą ir pritaikomumą kasdienėse situacijose.

Seminaras organizuotas įgyvendinant Europos sąjungos lėšomis finansuojamą Erasmus KA1 programos projektą Nr. 2020-1-LT01-KA101-077701 „Pasaulis – mano klasė“.

  • *2022 m. vasario-kovo mėnesiais Senamiestukai vykdė kontekstinio ugdymo principais grįstą projektą „Istorinis iššūkis” – pagal duotą aprašymą mokiniai turėjo surasti žymią Alytaus vietą.

* Įgyvendinant Erasmus KA1 programos projektą „Pasaulis – mano klasė”, finansuojamą ES lėšomis, kovo 7-11 d. mokykloje stažavosi Barselonos Les Acacies mokyklos mokytojų komanda: anglų kalbos mokytojas Ferran Garcia, muzikos mokytojas Raul Fernandez ir priešmokyklinio ugdymo moyktoja Eva Marine. Svečiai domėjosi Lietuvos švietimo sistema, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų ypatumais, pagalbos mokiniui sistema, mokykloje taikoma indivudalios pažangos stebėjimo ir fiksavimo metodika, kontekstinio ugdymo principų taikymu, kūrybiško mąstymo ir inžinerinės kompetencijos ugdymo programa, mokykloje taikomomis bendradarbiavimo strategijomis. Svečiai stebėjo pamokas, neformaliojo švietimo užsiėmimus, su lietuviškomis tradicijomis susipažino kartu su senamiestukų bendruomene dalyvaudami edukacijose: „Pasėjau grikį” ir „Dzūkiškų bandų kepimas”. Taip pat ispanai viešėjo Alytaus lopšeliuose-darželiuose: „Pušynėlis” ir „Girinukas”, susipažino su Lietuvos ikimokyklinio ugdymo sistema bei užmezgė tolimesnius bendradarbiavimo ryšius. Apibendrindami patirtį svečiai džiaugėsi stažuote, gyrė mūsų mokyklos mokinių mokymosi motyvaciją, aukštą jų žinių lygį, tarpusavio santykius, mokytojų profesinę kompetenciją ir teigė, kad refleksijos metodus būtinai išbandys sugrįžę į savo mokyklą.

*Mokinių žiemos atostogų metu mokytojai rinkosi į metodinę dieną „Kontekstinio ugdymo principai ir jų taikymas ugdymo procese“, kuri organizuota įgyvendinant Erasmus KA1 programos projektą „Pasaulis – mano klasė“, finansuojamą Europos sąjungos lėšomis.

Metodinės dienos pradžioje mokytojos Renata Jančauskienė ir Agnė Savastė pasidalino patirtimi, įgyta Estijos Talino Paaskula mokykloje veiklos stebėjimo vizito metu, Inga Kazlauskienė ir mokyklos direktorė Jolita Petkevičienė aptarė ugdymo turinio planavimo ir veiklos organizavimo principus Ispanijos Barselonos La Acacies mokykloje, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Mikalauskienė papasakojo apie Demokratinės mokyklos, Lenkijos Gižycko Kunigo kardinolo Stefano Višinskio pagrindinės mokyklos veiklos ypatumus. Džiugu, kad tarptautinis bendradarbiavimas sudaro galimybes ne tik susipažinti su skirtingų šalių švietimo sistemomis, bet ir paskatina gerąsias praktikas pritaikyti kasdienėje veikloje.

Antroje metodinės dienos dalyje buvo aptarti kontekstinio ugdymo principai: mokymasis įvairiuose kontekstuose, ugdymo turinio diferencijavimas ir personalizavimas, individualios pažangos stebėsena, tyrinėjimu grįstas mokymasis, kūrybinio mąstymo ugdymas, vertybės ir charakterio ugdymas. Taikyti šiuos principus siekiant kiekvieno mokinio pažangos itin svarbus, nes kontekstinis ugdymas, kurio esmė – visuminis požiūris į pasaulio reiškinius, sąsajos su realiu gyvenimu, dermė tarp teorijos ir praktikos, aktyvus aplinkos pažinimas per diskusijas, klausimų iškėlimą, potyrius ir kūrybą, skirtingų dalykų jungimas į bendrą visumą, teminis mokymasis, sudaro galimybę vaikams ne tik mokytis lyginti, analizuoti, apibendrinti, turėti platesnį požiūrį į reiškinius ir kritiškai mąstyti, suteikia kūrybinę laisvę, puoselėja vaiko unikalumą, bet ir sudaro sąlygas sąmoningai mokytis ir įgyti XXI a. būtinų kompetencijų.

Praktinės veiklos metu priešmokyklinio ugdymo mokytojos: Ala Vološina ir Inga Nastulevičienė, supažindino su STEAM ugdymo viena iš galimybių – vonios bombų gamyba. Panaudojus visiems įprastus ir žinomus virtuvės produktus: sodą, citrinos rūgštį, eterinį aliejų, krakmolą, druską, galima kartu su mokiniais ne tik pasigaminti įvairiaspalvių, kvapnių vonios bombų, bet ir eksperimentuoti, tyrinėti, išlaisvinti kūrybiškumą ir mokytis iš patirties bei gyvenimiškų situacijų.

*2021 m. lapkričio 15–19 dienomis Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos direktorė Jolita Petkevičienė kartu su pradinių klasių mokytoja Inga Kazlauskiene ir anglų kalbos mokytoja Agne Savaste pagal Europos sąjungos lėšomis remiamą Erasmus KA1 programos projektą „Pasaulis yra mano klasė“ lankėsi Ispanijoje – Barselonos Les Acacies mokykloje stebėjo mokyklos vadovų komandos ir mokytojų darbą.

Vienas iš svarbiausių mokyklos poreikių Europos mobilumo ir bendradarbiavimo srityje yra teorinės ir praktinės patirties apie kontekstualų ugdymąsi įgijimas. Džiugu, kad šešėliuojant mokyklą partnerę – Barselonos Les Acacies mokyklą – buvo galima kartu aptarti ir mokyklos veikloje stebėti įgyvendinamus kontekstualaus ugdymo principus: ugdomosios veiklos planavimą įvertinus vaiko aplinkos kontekstą, ugdomosios veiklos personalizavimą, vaikų kūrybiškumo ir smalsumo skatinimą, charakterio ir vertybių ugdymą, technologijų ir kitų priemonių panaudojimą, siekiant ugdymo procesą perkelti „už klasės ribų”.

Ypač daug dėmesio Les Acacies mokykloje skiriama integruotai projektinei veiklai ir bendradarbiavimo strategijos panaudojimui mokinių pažangai bei mokėjimui mokytis. Įdomu tai, kad kiekvienais metais visa mokyklos bendruomenė sprendžia, kokia bus metų projektinės veiklos tema: mokiniai siūlo įvairias idėjas, mokytojai apibendrina, išskiria keturias galimas temas ir galiausiai – mokiniai balsuoja. Šiais mokslo metais daugiausia balsų surinko mitybos tema, tad visus metus mokiniai analizuoja įvairią medžiagą mitybos tematika, o metus vainikuoja baigiamaisiais projektiniais darbais, kuriuos pristato visai mokyklos bendruomenei.

Įdomi patirtis, kurią galima pritaikyti ir Senamiesčio pradinės mokyklos gyvenime – dalyvavimas tarptautinėje nemokamoje „Globar Scholars“ programoje, kurios metu skirtingų pasaulio šalių mokiniai virtualioje mokymosi platformoje pagal parengtą mokymosi medžiagą tobulina XXI a. aktualias kompetencijas ir anglų kalbos žinias bei gebėjimus. Taip pat šios programos metu skirtingų šalių mokytojai dalyvauja virtualiose profesinio tobulėjimo konferencijose, kurių metu dalijasi šiuolaikine mokymosi medžiaga, pedagogine patirtimi. Stebėjimo vizito metu buvo galima susipažinti, kaip Les Acacies mokyklos mokiniai kartu su virtualiais bendraklasiais iš Jungtinių Amerikos Valstijų nagrinėja vieną iš „Globar Scholars“ programos modulių „Sveika mityba“.

Senamiesčio pradinės mokyklos bendradarbiavimas su Barselonos Les Acacies mokykla tęsis ir toliau – pavasarį katalonų komanda lankysis Lietuvoje ir stebės mokyklos vadovų bei mokytojų veiklas. Galimybė dalyvauti mobilumo veiklose ne tik suteikia puikias sąlygas tobulėti ir įgyti reikiamų kompetencijų, sustiprina lyderystę, bet ir praplečia mokytojų akiratį, skatina motyvaciją augti, keistis ir dalintis gerąja patirtimi.

*Į pirmąjį darbo stebėjimo vizitą Estijoje mokyklos komanda vyko 2021 m. spalio 11–14 dienomis. Mokytojai susipažino su Talino Paaskula gimnazijos veikla. Daugiau apie įgytą patirtį skaitykite čia .

Keisti dydį-+=