Erasmus KA1 programos projektas Nr. 2020-1-LT01-KA101-077701 „Pasaulis – mano klasė“

2020 m. gruodžio 31 d. mokykla pradėjo įgyvendinti dvejus metus truksiantį Europos sąjungos lėšomis finansuojamą Erasmus KA1 programos projektą Nr. 2020-1-LT01-KA101-077701 „Pasaulis – mano klasė“.

Pokyčiai ir kaita tampa neatsiejama šiandieninės mokyklos dalis: švietimo organizacijos turi išmokti ne tik prisitaikyti prie nuolat kintančių sąlygų, spręsti problemas, susijusias su globalizacija, informacinių technologijų vystymu, konkurencija, bet ir atsižvelgdamos į visuomenės poreikius privalo koreguoti savo veiklos tikslus ir uždavinius. Pažangių Europos šalių švietimo patirtys, mokslininkų įžvalgos įrodo, kad norint pagerinti mokymosi rezultatus ir paruošti jauną žmogų gyventi nuolat besikeičiančiame pasaulyje, būtina ugdymo turinį dėstyti, taikant dalykinę integraciją, teminę struktūrą, siekiant sudominti vaiką visapusiškai pažinti ir suvokti dėstomą turinį, kelti klausimus, sustiprinti smalsumą, kūrybiškumą ir pritaikomumą kasdienėse situacijose. Atsižvelgiant į tai Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos strategiją nuspręsta sieti su kontekstualaus ugdymo paradigmos įgyvendinimu. Pradinukų suvokimas ir mąstymas yra nesuskaidyti, visuminiai, todėl kontekstinis ugdymas, kurio esmė – holistinis požiūris į pasaulio reiškinius, sąsajos su realiu gyvenimu, dermė tarp teorijos ir praktikos, aktyvus aplinkos pažinimas per diskusijas, klausimų iškėlimą, potyrius ir kūrybą, skirtingų dalykų jungimas į bendrą visumą, teminis mokymasis – suteikia galimybę vaikams ne tik mokytis lyginti, analizuoti, apibendrinti, turėti platesnį požiūrį į reiškinius ir kritiškai mąstyti, suteikia kūrybinę laisvę, puoselėja vaiko unikalumą, bet ir sudaro sąlygas sąmoningai mokytis ir kurti nuolat besikeičiančiame pasaulyje.

Vienas iš svarbių veiksnių kokybiškos strategijos įgyvendinimui – vadovų ir mokytojų nuolatinis tobulinimasis ne tik Lietuvoje, bet ir gerosios patirties iš užsienio šalių perėmimas bei sklaida. Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos 16 mokytojų projekto „Pasaulis- mano klasė“ metu lankydamiesi kursuose ir šešėliuodami pažangių mokyklų veiklas, įgis praktinės patirties, kaip kokybiškai įgyvendinti kontekstualaus ugdymo principus mokykloje. Mokytojai parengs mokyklos kontekstualaus ugdymo strategiją, kurioje bus numatyti svarbiausi mokinių ugdymo principai bei apibrėžtos priemonės, padėsiančios formuoti aukštus bendruomenės lūkesčius, ugdymo turinį orientuoti į vaiką, veiklą planuoti įvertinus aplinkos kontekstą, personalizuoti ugdymo procesą per diferenciaciją, įtraukti tėvus, skatinti vaikų saviraiškos laisvę, smalsumą, ugdyti charakterį ir vertybes. Vaikai, dalyvaudami teminiuose užsiėmimuose, projektinėse veiklose, išeidami „už klasės ribų“ stiprins emocinį intelektą, kūrybiškumą, puoselės savo bendravimo, bendradarbiavimo, lyderystės, kritinio mąstymo, tolerancijos, socialinius įgūdžius. Emociškai saugi ir palanki mokymuisi aplinka, tarpdalykinė integracija ir mokymasis per praktiką skatins mokinių mokymosi motyvaciją, todėl tikėtina, kad pagerės ir mokinių nacionalinių pasiekimų rezultatai, ypač rašymo ir matematikos.

Užsienio šalių geroji praktika, nepaisant nacionalinių švietimo sistemų ypatumų ir kultūrinių skirtumų, rodo panašias mokyklų veiklos tobulinimo tendencijas, o nemaža dalis užsienio praktikos aspektų yra laikomi visuotinai pripažįstamais. Tad galimybė dalyvauti mobilumo veiklose ne tik suteiks puikias sąlygas tobulėti ir įgyti reikiamų kompetencijų, sustiprins lyderystę, bet ir praplės mokytojų akiratį, skatins jų motyvaciją augti, keistis ir dalintis gerąja patirtimi tiek mokykloje, tiek šalyje ir Europoje.


*2021 m. lapkričio 15–19 dienomis Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos direktorė Jolita Petkevičienė kartu su pradinių klasių mokytoja Inga Kazlauskiene ir anglų kalbos mokytoja Agne Savaste pagal Europos sąjungos lėšomis remiamą Erasmus KA1 programos projektą „Pasaulis yra mano klasė“ lankėsi Ispanijoje – Barselonos Les Acacies mokykloje stebėjo mokyklos vadovų komandos ir mokytojų darbą.

Vienas iš svarbiausių mokyklos poreikių Europos mobilumo ir bendradarbiavimo srityje yra teorinės ir praktinės patirties apie kontekstualų ugdymąsi įgijimas. Džiugu, kad šešėliuojant mokyklą partnerę – Barselonos Les Acacies mokyklą – buvo galima kartu aptarti ir mokyklos veikloje stebėti įgyvendinamus kontekstualaus ugdymo principus: ugdomosios veiklos planavimą įvertinus vaiko aplinkos kontekstą, ugdomosios veiklos personalizavimą, vaikų kūrybiškumo ir smalsumo skatinimą, charakterio ir vertybių ugdymą, technologijų ir kitų priemonių panaudojimą, siekiant ugdymo procesą perkelti „už klasės ribų“.

Ypač daug dėmesio Les Acacies mokykloje skiriama integruotai projektinei veiklai ir bendradarbiavimo strategijos panaudojimui mokinių pažangai bei mokėjimui mokytis. Įdomu tai, kad kiekvienais metais visa mokyklos bendruomenė sprendžia, kokia bus metų projektinės veiklos tema: mokiniai siūlo įvairias idėjas, mokytojai apibendrina, išskiria keturias galimas temas ir galiausiai – mokiniai balsuoja. Šiais mokslo metais daugiausia balsų surinko mitybos tema, tad visus metus mokiniai analizuoja įvairią medžiagą mitybos tematika, o metus vainikuoja baigiamaisiais projektiniais darbais, kuriuos pristato visai mokyklos bendruomenei.

Įdomi patirtis, kurią galima pritaikyti ir Senamiesčio pradinės mokyklos gyvenime – dalyvavimas tarptautinėje nemokamoje „Globar Scholars“ programoje, kurios metu skirtingų pasaulio šalių mokiniai virtualioje mokymosi platformoje pagal parengtą mokymosi medžiagą tobulina XXI a. aktualias kompetencijas ir anglų kalbos žinias bei gebėjimus. Taip pat šios programos metu skirtingų šalių mokytojai dalyvauja virtualiose profesinio tobulėjimo konferencijose, kurių metu dalijasi šiuolaikine mokymosi medžiaga, pedagogine patirtimi. Stebėjimo vizito metu buvo galima susipažinti, kaip Les Acacies mokyklos mokiniai kartu su virtualiais bendraklasiais iš Jungtinių Amerikos Valstijų nagrinėja vieną iš „Globar Scholars“ programos modulių „Sveika mityba“.

Senamiesčio pradinės mokyklos bendradarbiavimas su Barselonos Les Acacies mokykla tęsis ir toliau – pavasarį katalonų komanda lankysis Lietuvoje ir stebės mokyklos vadovų bei mokytojų veiklas. Galimybė dalyvauti mobilumo veiklose ne tik suteikia puikias sąlygas tobulėti ir įgyti reikiamų kompetencijų, sustiprina lyderystę, bet ir praplečia mokytojų akiratį, skatina motyvaciją augti, keistis ir dalintis gerąja patirtimi.

*Į pirmąjį darbo stebėjimo vizitą Estijoje mokyklos komanda vyko 2021 m. spalio 11–14 dienomis. Mokytojai susipažino su Talino Paaskula gimnazijos veikla. Daugiau apie įgytą patirtį skaitykite čia .