Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektas „Bendradarbiavimas – kuriant inovatyvias ir sveikas aplinkas“ Nr. LT-PL-5R-375

Projekto rezultatai:

·        sukurta Socialinė-edukacinė metodika socialiai pažeidžiamų vaikų ir jaunimo integracijai (žiūrėti čia…)

·        organizuoti Alytaus ir Gižycko institucijų atstovų, dirbančių su vaikais ir jaunimu, susitikimai, bendri specialistų, mokytojų mokymai;

·        išleisti vadovai tėvams lietuvių ir lenkų kalbomis;

·        įrengta 60 kompiuterinių darbo vietų Dzūkijos mokykloje ir 30 Senamiesčio pradinėje mokykloje; 

·        projekto lėšomis Alytaus jaunimo parke įrengta vaikų žaidimų aikštelė, Gižycke renovuota mokykla.

2022 m. rugsėjo 26 dieną Dzūkijos mokykloje įvyko baigiamoji Interreg V-A Lietuva–Lenkija bendradarbiavimo programos projekto „Collaboration – creating innovative and healthy environment“ („Bendradarbiavimas – kuriant inovatyvias ir sveikas aplinkas“) konferencija. Projektą įgyvendino Alytaus miesto savivaldybė, Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla, Gižycko pavietas ir Bistry Kunigo kardinolo Stefano Višinskio pagrindinė mokykla. Konferenciją atidarė ir susirinkusius dalyvius pasveikino Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja Jurgita Šukevičienė. Ji pasidžiaugė Alytaus miesto savivaldybės ir Gižycko pavieto sėkmingu bendradarbiavimu. Mero pavaduotoja kalbėjo, jog Gižycko pavietas yra vienas iš patikimiausių ir geriausių partnerių. Kartu įgyvendinami projektai yra labai turiningi, reikšmingi Alytaus miesto ir Gižycko bendruomenėms. Jurgita Šukevičienė teigė, kad vizualiai matomi projekto rezultatai yra svarbūs ir labai reikalingi, nes pagalba ir parama socialiai pažeidžiamiems asmenims yra šio laikmečio aktualija. Dzūkijos mokyklos direktorė Vilija Sušinskienė, sveikindama konferencijos dalyvius, pasidžiaugė bendradarbiavimo sėkmėmis, įdiegtomis naudingomis inovacijomis, priminė, jog projekto idėja gimė Dzūkijos mokykloje susitikimo su partneriais metu.

Konferencijoje buvo apžvelgtos ir pristatytos projekto metu įgyvendintos veiklos, kurios buvo nukreiptos tinkamos aplinkos sukūrimui, siekiant sumažinti ir sušvelninti pandemijų padarinius, gerinti švietimo sąlygas, mažinti socialinę atskirtį. Alytaus miesto savivaldybės finansų ir investicijų skyriaus specialistė Kristina Kamičaitytė kalbėjo apie projekto biudžetą, paminėjo, jog projekto įgyvendinimui buvo skirtas beveik milijonas eurų. Ji pasidžiaugė, kad vienas iš projekto labai ryškių rezultatų – Alytaus jaunimo parke įrengta vaikų ir jaunimo ugdymo erdvė. Šioje erdvėje galimybes organizuoti aktyvias, motyvuojančias ugdomąsias veiklas turės visos Alytaus miesto bendrojo ugdymo mokyklos, neformaliojo švietimo įstaigos, nevyriausybinės organizacijos. Erdvės-aikštelės pritaikymas buvo sėkmingai išbandytas bendrose tarptautinėse veiklose 2022 birželio 6 dieną dalyvaujant Alytaus Dzūkijos mokyklos, Alytaus Senamiesčio pradinės ir Gižycko pavieto Bistry Kunigo kardinolo Stefano Višinskio pagrindinės mokyklos mokinių komandoms.

Gižycko pavieto Bistry Kunigo kardinolo Stefano Višinskio pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytoja Aneta Cieslik pasidalino mokyklos komandos veiklomis, kalbėjo apie bendruose mokymuose ir susitikimuose vykusią nuotolinio ugdymo patirčių refleksiją, įžvalgas. Ji pasidžiaugė, jog susitikimų tarp Alytaus ir Gižycko institucijų atstovų, specialistų, mokytojų mokymų metu buvo sukurtas, išleistas informacinis leidinys tėvams. Pranešėja konferencijos dalyviams pristatė ryškų projekto indėlį į Bistry Kunigo kardinolo Stefano Višinskio pagrindinės mokyklos fizinės aplinkos gerinimą – įrengtas naujas, šiuolaikiškas patalpas, kuriose įsikūrė dvi ikimokyklinio ugdymo grupės.

Alytaus Dzūkijos mokyklos pavaduotoja Jolanta Savukynienė pranešime aptarė projekto ekspertų grupės parengtą socialinės-edukacinės metodologijos leidinį pedagogams, kuris padės sėkmingai įgyvendinti integruotas veiklas, sukurti geresnes nuotolinio ir kontaktinio mokymosi galimybes socialiai pažeidžiamiems vaikams ir jaunimui bei sustiprins mokytojų kompetencijas. Lietuvių ir lenkų kalbomis parengtame leidinyje pedagogams, pagalbos specialistams pateikiami veiklų, įvairių renginių ir pamokų planai, pristatomos pagalbos mokiniams, jų šeimoms organizavimo formos, patirtys.

Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja Violeta Mikalauskienė apžvelgė mokyklos komandos projekte nueitą kelią: priemonės – patirtys –pagalba ir parama. Ji kalbėjo apie mokyklos pagalbos mokiniui specialistų, pedagogų kompetencijų stiprėjimą dalinantis sėkmėmis, patirtimis su projekto partneriais. Socialinė pedagogė Inga Albutavičienė konferencijos dalyviams pristatė informacinį leidinį-lankstinuką tėvams, kalbėjo, kad leidinio tikslas – šviesti bei informuoti. Lankstinuke pateikiami patarimai ir konkretūs žingsniai, kaip patiems tėvams reaguoti iškilus problemoms, padėti vaikui, kada ir kur reikėtų kreiptis pagalbos. Lankstinukas tėvams pasieks visą Alytaus miesto švietimo bendruomenę.

Apibendrinat pasiektus projekto rezultatus ir konferencijos pranešimus nutarta tęsti bei stiprinti pradėtas bendradarbiavimo veiklas – Alytaus Dzūkijos mokyklos direktorė Vilija Sušinskienė, Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos direktorė Jolita Petkevičienė, Gižycko pavieto Bistry Kunigo kardinolo Stefano Višinskio pagrindinės mokyklos direktorė Eva Andrzejevska pasirašė tolesnio bendradarbiavimo sutartį.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Alytaus Jaunimo parke birželio 6 dieną senamiestukai susitiko su „Interreg V-A Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo programos projekto „Bendradarbiavimas – kuriant inovatyvias ir sveikas aplinkas“ partnerių Lenkijos Gyžicko Kunigo kardinolo Stefano Višinskio pagrindinės ir Dzūkijos mokyklų mokiniais. Susitikimo metu suformuotos tarptautinėse komandos dalyvavo 10 veiklų, išbandė projekte sukurtas metodikas ir priemonės. Buvo smagu stebėti, kad kalbos barjeras nekliudo komandoms įveikti loginio mąstymo, kūrybinių ir sportinių užduočių. Parke skambėjo juokas, palaikymo šūksniai ir mezgėsi naujos draugystės. Pasibaigus veikloms projekto ekspertų grupė analizavo parengtų metodikų sėkmes ir tobulintinas sritis. Buvo pasidžiaugta, kad Alytaus Jaunimo parke įrengta vaikų ir jaunimo ugdymo erdvė sudaro galimybes organizuoti aktyvias edukacines, kūrybines veiklas, stiprinti mokinių bendruomeniškumą ir padeda užkirsti kelią socialinei atskirčiai, bei ją sumažinti.

Kovo 30 d. Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla organizavo Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projekto Nr. LT-PL-5R-375 „Bendradarbiavimas – kuriant inovatyvias ir sveikas aplinkas“ mokymus „Socialinės atskirties grėsmę patiriančių asmenų poreikių identifikavimas“, kuriuose dalyvavo Senamiesčio pradinės, Dzūkijos ir Lenkijos Gyžicko Kunigo kardinolo Stefano Višinskio pagrindinės mokyklų komandos bei Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Dalia Kavolynienė.

Teorinėje mokymų sesijos metu Senamiesčio pradinės mokyklos logopedė, specialioji pedagogė Loreta Pileckienė pristatė specialiojo pedagogo veiklos kryptis, identifikuojant mokinių poreikius, pateikė keletą pavyzdžių, kokie metodai taikomi, suteikiant pagalbą socialinę atskirtį patiriantiems vaikams. Dzūkijos mokyklos socialinė pedagogė Jolita Valackienė ir specialioji pedagogė Rūta Ivanauskienė paskaitė pranešimą apie iššūkius organizuojant nuotolinį mokymą ir kaip jie buvo sprendžiami.

Antra mokymų dalis buvo skirta praktinei veiklai „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų informavimas ir švietimas“. Mokyklų komandos aptarė informacinio leidinio tėvams ir metodologijos apie socialinę atskirtį patiriančių vaikų ugdymą galimą struktūrą bei turinį.

Įgyvendinat Interreg V-A Lietuva-Lenkija bendradarbiavimo programos projektą „Bendradarbiavimas – kuriant inovatyvias ir sveikas aplinkas“ mokyklos specialistų komanda lapkričio 26 dieną lankėsi Lenkijos Gižycko savivaldybėje. Vyko patirties pasidalinimo veiklos, mokymai. Susitikimo dalyviai apsilankė Kunigo kardinolo Stefano Višinskio pagrindinėje mokykloje, susipažino su mokyklos specialistų veiklos kryptimis teikiant pagalbą mokiniams ir jų šeimoms. Taip pat apsilankė pagalbos vaikams, šeimoms institucijose, susipažino su jų veikla.

Interreg V-A Lietuva-Lenkija bendradarbiavimo programos projekto „Bendradarbiavimas – kuriant inovatyvias ir sveikas aplinkas partneriai spalio 29 dieną susitiko Alytaus kolegijoje. Alytaus Senamiesčio pradinės, Dzūkijos mokyklų ir Gižycko Kunigo kardinolo Stefano Višinskio pagrindinės mokyklos pedagogų komandos dalyvavo mokymuose „Specialistų kompetencijų, reikalingų nuotoliniam mokymui ir bendravimui, ugdymas“. Susitikime projekto partneriai dalinosi patirtimi, sėkmėmis organizuojant nuotolinio ugdymo veiklas. Senamiesčio pradinės mokyklos anglų kalbos vyresnioji mokytoja Agnė Savastė pranešime „Praktiniai nuotolinio ugdymo metodai. Aplinkos ir įrankiai“ pristatė mokinių motyvacijai stiprinti, pažangos ir pasiekimų stebėsenai bei vertinimui nuotoliniame ugdyme taikytas programas. Anglų kalbos mokytoja Dovilė Linauskė pranešime „Mokymosi motyvacijos stiprinimas integruojant eTwinning projektines veiklas“ dalinosi sėkmingomis patirtimis, kaip projektinė veikla padėjo stiprinti mokinių dalykinius gebėjimus, įtraukti mažiau motyvuotus ar turinčius mokymosi sunkumų mokinius. Gižycko rajono atstovai, Kunigo kardinolo Stefano Višinskio pagrindinės mokyklos pedagogai nuotolinio ugdymo patirtis pristatė pranešime „Mokykla per nuorodas“. Mokytojai kalbėjo apie nuotolinio ugdymo platformas, mokinių įsivertinimui ir refleksijai naudotas programėles, pristatė popamokines veiklas, kuriose dalyvavo visa mokyklos bendruomenė. Dzūkijos mokyklos atstovės lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Renata Dudzinskienė ir anglų kalbos mokytoja metodininkė Vilija Šapokienė pranešime „Nuotolinio mokymo(si) detektyvai Alytaus Dzūkijos mokykloje“ pristatė mokyklos bendruomenės įveiktus labirintus ir įgytas kompetencijas užtikrinant visų mokinių poreikių tenkinimą.

Mokymų dalyviai diskutavo apie pristatytų programų tinkamumą bei pritaikymą įvairaus amžiaus, specialiųjų poreikių mokiniams. Apibendrinę įgytas patirtis, nuotolinio mokymo(si) organizavimo sėkmes susitikimo dalyviai apsilankė Alytaus kolegijoje atidarytame STEAM atviros prieigos centre.

Rugsėjo 2021 dienomis Alytuje vyko projekto „Bendradarbiavimas – kuriant inovatyvias ir sveikas aplinkas“ dalyvių susitikimas, kuriame dalyvavo 5 atstovai iš Gižycko ir 16 – iš Alytaus miesto. Susitikimo metu buvo akcentuota institucijų, teikiančių pagalbą tiek vaikams, tiek šeimoms, patiriančioms socialinę atskirtį, bendradarbiavimo svarba bei tose įstaigose dirbančių specialistų kompetencijos, išnagrinėtos galimybės platesniam instituciniam bendradarbiavimui. Aptarti efektyvesnės paramos vaikams ir jų šeimoms teikimo būdai, kalbėta apie vaikų ir jaunimo socialinės-edukacinės įtraukties metodikos rengimo aspektus.  Dalyviai lankėsi Alytaus miesto pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, VŠĮ Alytaus socialinių paslaugų centre, organizacijos „Gelbėkit vaikus“ Alytaus vaikų dienos centre „GALI“ ir Alytaus SOS vaikų kaimų dienos centre Parama šeimai, kur plačiau susipažino su įstaigų teikiama pagalba vaikui ir jo šeimai. Dar šiais metais numatyti bendri pagalbos mokiniui specialistų, mokytojų mokymai.

2021 metų vasarą mokyklą pasiekė projekto veikloms skirta ir įsigyta kompiuterinė technika. Rugpjūčio mėnesį mokyklos pedagogams parengtos naujais kompiuteriais ir kitais priedais aprūpintos darbo vietos.

2021 m. birželio 1-2 dienomis Teams aplinkoje vyko Interreg projekto „Bendradarbiavimas — kuriant inovatyvias ir sveikas aplinkas“ ekspertų grupės susitikimai. Pirmosios dienos metu buvo pristatyta švietimo sistema Lenkijoje, aptarta  psichologinės ir pedagoginės pagalbos teikimo tvarka Lenkijoje.  Antrąją dieną buvo pristatoma Gižycko mokyklos pagalbos specialistų patirtis teikiant švietimo ir socialinę pagalbą mokiniams, jų šeimoms. Buvo dalijamasi patirtimi kaip dirbama su socialiai pažeidžiamais vaikais, kaip organizuojamas nuotolinis mokymas Gižycke.

Mokykloje pradėtas įgyvendinti Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektas „Bendradarbiavimas – kuriant inovatyvias ir sveikas aplinkas“ Nr. LT-PL-5R-375. Projekto partneriai: Alytaus miesto savivaldybės administracija, Alytaus Dzūkijos mokykla, Lenkijos Gižycko seniūnijos valdyba. Šis projektas yra Alytaus ir Gižycko partnerystės bei produktyvaus bendradarbiavimo tęsinys.

Projekto tikslas — sukurti daugiau nuotolinio mokymosi galimybių socialiai pažeidžiamiems mokiniams, sustiprinti mokytojų nuotolinio mokymo kompetencijas, suteikti pagalbą vaikams, jų šeimoms Alytuje ir Gižycke. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus organizuojami susitikimai tarp Alytaus ir Gižycko institucijų atstovų,  bendri specialistų, mokytojų mokymai, sukurta socialinė-edukacinė metodika vaikų ir jaunimo integracijai, išleistas vadovas tėvams. Projekto partneriai gilins dviejų pasienio miestų ir jų institucijų bendradarbiavimą mažinant socialinę atskirtį, kovojant su bet kokia diskriminacija, keičiantis gerąja patirtimi, kuriant, plėtojant ir įgyvendinant bendrą integracijos metodą. Projekto veiklos bus nukreiptos tinkamos aplinkos sukūrimui Alytaus ir Gižycko miestuose siekiant sumažinti ir sušvelninti pandemijų padarinius, gerinti švietimo sąlygas. Alytaus jaunimo parke planuojama įrengti vaikų ir jaunimo ugdymo erdvę, kurioje mokiniai turės galimybes lankyti ugdomąsias veiklas ir karantino laikotarpiu gryname ore, būti fiziškai aktyvūs. Siekiant pagerinti nuotolinio mokymo sąlygas mokykloje bus įsigyta kompiuterinė technika.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2021-2022 metai. Bendras projekto biudžetas — 998674,77 Eur. Alytaus savivaldybės administracijai projektui įgyvendinti skirta 427331,67 Eur, Alytaus Senamiesčio pradinei mokyklai — 25532,56 Eur. Alytaus Dzūkijos mokyklai — 56344,47 Eur (85 proc. projekto vertės finansuojama Europos regiono plėtros fondo lėšomis, 15 proc. projekto vertės finansuojama iš Alytaus Dzūkijos mokyklos, Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos ir Alytaus miesto savivaldybės biudžeto).

Keisti dydį-+=